Regenerarea reprezintă cheia gestionării durabile a pădurilor, iar la Suceava, județul cu cele mai mari suprafețe împădurite din România, important atât din punctul de vedere al mediului, cât și economic, se desfășoară cele mai ample campanii de împădurire.

De aceea, Direcţia Silvică Suceava va planta în campania de împăduriri din primăvara anului 2022, un număr total de 4,7  milioane puieţi, regenerând o suprafaţă totală de 1.739 de hectare, din care 819 ha regenerări naturale şi 920 ha regenerări artificiale.

Pentru anul 2022, programul de regenerare pentru pădurile sucevene aflate în proprietatea statului, este de 1739 ha din care: 819 ha regenerări naturale, 920 ha regenerări artificiale.În campania de primăvară se vor împăduri 915,2 ha, diferența de 4,6 ha urmând a fi împădurită în toamna anului 2022. Pentru realizarea programului, în campania de primăvară sunt necesari 4,7 milioane puieți, din care Direcția Silvică Suceava asigură 3,9 milioane puieți, urmând ca 0,8 milioane puieți să fie asigurați prin transfer de la alte direcții silvice din țară. În cazul pădurilor  proprietate privată  cu contracte de  administrare,  se vor împăduri 92,62 ha și se vor regenera natural 7,69 ha.

În ultimii cinci ani, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a regenerat peste 77.000 hectare fond forestier de stat, 49.000 hectare prin regenerări naturale și 28.000 ha prin regenerări artificiale (plantații). Romsilva administrează 3,13 milioane hectare păduri proprietatea publică a statului, circa 48% din pădurile țării, și asigură servicii silvice pentru circa un milion hectare de păduri aflate în alte forme de proprietate.

Pentru asigurarea realizării programului de împăduriri, la nivelul Direcției Silvice Suceava au fost produși în ultimii cinci ani  peste 65 milioane puieți, din care apți pentru plantat în primăvara următoare în pădurile din jud. Suceava o medie anuală de 5,6 milioane puieți, diferența fiind distribuită către alte direcții silvice județene.

În ultimii cinci ani, în pădurile sucevene (fond forestier de stat și al altor deținători) media anuală a regenerărilor anuale (plantații) a fost de 1250 ha, iar cea a regenerărilor naturale a fost de 950 ha.

Paza pădurilor, problemă care pentru ţările europene apusene, la care ne raportăm din punct de vedere silvicultural, nu există, pentru Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva şi pentru Direcţia Silvică Suceava reprezintă una dintre cele mai dificile sarcini și asta în principal datorită fragmentării fondului forestier național, rezultat al aplicării legilor fondului funciar. Cu toate aceste provocări, an de an, D.S. Suceava a făcut posibilă reducerea semnificativă a volumului tăiat ilegal prin organizarea de acțiuni specifice activității de pază. Aceasta a făcut posibil ca în ultimul deceniu (2011-2021) volumul tăierilor ilegale să scadă substanțial. Astfel, de la un volum total tăiat ilegal de 13.189 mc în 2011, s-a ajuns în 2021 la doar 2358 mc (18%). Același procent – reprezentând, așadar, o reducere de 82% a tăierilor ilegale în curs de un deceniu – se regăsește și în situația lemnului tăiat ilegal raportat la 100 ha de pădure: de la 3,83 mc/ha în 2011, la 0,69 mc/ha în anul trecut.

Trebuie subliniat că Direcţia Silvică Suceava administrează cel mai întins şi mai valoros fond forestier din ţară. Resursa regenerabilă reprezentată de pădurile Bucovinei a fost şi este unul dintre cele mai importante avantaje pentru economia judeţului Suceava, pentru locuitorii acestuia, fiind totodată şi  temelia contribuţiei substanţiale adusă de direcţia silvică suceveană în îndeplinirea criteriilor de performanţă ale R.N.P . – Romsilva.

Altfel spus, în plan economic, ecologic şi social strict judeţean, Direcţia Silvică Suceava a rămas, până azi, una din cele mai mari, stabile şi eficiente unităţi productive sucevene.

„Totodată, la nivel naţional, în cadrul administrativ reprezentat de R.N.P. – Romsilva, asigurăm un salutar suport financiar, dar şi în material săditor, inclusiv pentru refacerea şi dezvoltarea fondului forestier în acele zone ale ţării care sunt, din diferite motive, mai sărace în păduri. Putem astfel spune că unitatea noastră are nu numai deosebite rezultate productive, financiare, ci şi-a dovedit cu o consecvenţă unanim recunoscută vocaţia de creator de mediu, de generator de sănătate şi securitate ecologică pentru întreaga ţară. Pe de altă parte, silvicultura ca profesie şi vocaţie, dar şi iubirea, respectul pentru pădure manifestate, în general, de toţi cei trăitori în Bucovina sunt realităţi incontestabile ce se bazează pe tradiţii valoroase şi transmise din generaţie în generaţie. Fără a abuza de cifre, însuşi faptul că noi administrăm, prin cele 24 de ocoale silvice, peste trei sferturi din suprafaţa împădurită a judeţului – ce totalizează peste 440.000 de hectare şi reprezintă 7% din fondul forestier naţional – este în măsură să dovedească marea responsabilitate cu care suntem investiţi, dar şi numeroasele provocări, probleme care se ridică zilnic în faţa corpului silvic, cel chemat să apere şi să cultive, în folosul generaţiilor viitoare, o asemenea avuţie. Una jinduită, după cum ştim, de mulţi şi feluriţi «neprieteni» Într-o broşură azi uitată, inginerul silvic Victor Precup – încerca să explice – în 1933 – mândrilor beneficiari  ai păşunilor şi pădurilor foste grănicereşti de ce e neapărat ca ei să-şi cultive, exploateze şi regenereze cu multă chibzuinţă avuţia. Începând cu actul elementar, cel de a scoate caprele din pădure! Constatarea şi implicit povaţa demnului nostru înaintaş mi se par extrem de actuale, în această perioadă tulbure, una în care confuzia între «dreptul de proprietate» şi «obligaţia de a respecta pădurea» e una aproape totală. Citez: «Cine are deci dreptate? Aceia care vă sfătuiesc să prăpădiţi şi mai departe pădurile, lăsând în paragină păşunile şi să nu faceţi nimic pentru urmaşi? Sau noi, inginerii silvici, cei care vă sfătuim să fiţi prevăzători şi să nu vă lăsaţi în greşeala să aveţi mult şi rău, ci puţin dar bun? Şi, lăsând pădurile să crească aşa cum le-a dat bunul Dumnezeu, să vă puneţi pe lucru, îmbunătăţindu-vă păşunile şi făcând din ele adevărate mine de aur, aşa cum au făcut şi neamurile vrednice din ţările muntoase ale Apusului?». Indirect, am atins, iată şi o problemă încă nerezolvată a perioadei actuale – situaţia păşunilor montane şi a zootehniei noastre – a cărei soluţionare ar implica automat  şi o slăbire a marii presiuni puse din diferite interese, asupra pădurii”, a transmis directorul Direcției Silvice Suceava, ing. Sorin Ciobanu.

Directorul Ciobanu a adăugat că toate aceste trimiteri şi referinţe au scopul de a reaminti cititorilor o evidenţă incontestabilă: omul datorează Pădurii cu mult mai mult decât orgoliul lui „homo sapiens” îi îngăduie să recunoască. Din cele mai vechi timpuri, pădurea a fost pentru om un ocrotitor şi un prieten generos. Putem observa că între fiinţa gânditoare şi cea vegetală există asemănări tulburătoare, precum şi deosebiri importante. Toate acestea ar trebui să-i îndemne la reflecţie şi la acţiune responsabilă pe mulţi dintre acei care nu au înţeles încă un adevăr esenţial: pădurea (adică societatea arborilor, una în multe privinţe superioară ca organizare şi eficienţă societăţilor omeneşti ce s-au succedat de-a lungul istoriei) determină nemijlocit destinul, viitorul omenirii. Există, iată, o aproape perfectă asemănare structurală, anatomică între cele două fiinţe alăturate  – om şi arbore – emoţionant sintetizată în zicerea folclorică „omule, pomule”. Există însă şi deosebiri importante între cele două entităţi şi ele nu  sunt – din păcate – în favoarea orgolioasei „fiinţe gânditoare”. Arborele este o fiinţă stabilă, solid înrădăcinată, fidelă locului naşterii şi dezvoltării ei. O pildă vie, la îndemână, de consecvenţă, tenacitate şi rezistenţă. Calităţi exemplar sintetizate de Eminescu, acest neîntrecut iubitor şi cântăreţ al Codrului: „iar noi locului ne ţinem, cum am fost, aşa rămânem”. Omul este nu doar în plan fizic o fiinţă mobilă, mişcătoare („pe pământ rătăcitor”, cum scrie Poetul) ci şi una schimbătoare, imprudentă,  nu o dată lipsită de chibzuinţă şi  guvernată de ambiţii şi de nevoi nu întotdeauna justificate. Caracteristici care au dus, în epoca modernă, la secătuirea resurselor naturale şi la degradarea habitatului natural originar, în cadrul căruia restrîngerea alarmantă a masivelor verzi ale Planetei a devenit azi cea mai dureroasă dovadă.

 „Am spus toate acestea pentru a înţelege cât datorăm – în plan material, dar mai ales spiritual – arborelui şi pădurii, căt de multe mai avem încă de învăţat de la aceste fiinţe ce ne-au precedat şi desigur ne vor supravieţui pe Pământ. Omenirea, în integralitatea ei, devine tot mai conştientă de aceste adevăruri şi de miza esenţială pe care o reprezintă pentru supravieţuirea, sănătatea şi bunăstarea ei, salvarea Pădurii planetare. Din acest motiv, în conformitate cu Rezoluţia Adunării Generale a O.N.U. din noiembrie 2012, ziua de 21 martie a fiecărui an a fost declarată «Ziua Internaţională a Pădurilor», sens în care, toate statele membre sunt invitate pentru prezentarea şi promovarea, în context naţional, a unor activităţi concrete privind toate tipurile de pădure. Grija, efortul pentru asigurarea regenerării fondului forestier administrat de Direcţia Silvică Suceava sunt preocupări de căpetenie ale colegilor mei. Desigur, sintagma consacrată, cea de „campanie de împăduriri” îşi justifică oarecum rezonanţa militară, prin  complexitatea lucrărilor silvice din fiecare primăvară, precum  şi prin concentrarea în sezonul renaşterii naturii a unor importante eforturi umane, organizatorice, materiale şi financiare”, a adăugat Sorin Ciobanu.

Acesta a mai spus că implicarea silvicultorilor în activităţile subsumate întemeierii pădurilor viitorului – de la recoltarea şi prelucrarea seminţelor, la lucrările de fineţe din pepiniere şi solarii, combaterea dăunătorilor, etc. –   se desfăşoară de-a lungul întregului an, chiar dacă acestea devin mai vizibile publicului şi sunt mai intense în anotimpul în care sevele încep să urce în trupul arborilor. Iar preocupările  pentru întemeierea, prin plantaţii, de noi păduri sunt mai vechi în Bucovina decât însăşi primele forme de administraţie silvică întemeiate aici în secolul XVIII. Astfel, prea puţini români ştiu că Ştefan cel Mare şi Sfânt este, pe lângă legendarele sale fapte de arme şi de credinţă creştină, autorul unei premiere: întâia împădurire artificială. Ea s-a realizat în 1497, după victoria împotriva polonezilor la Codrii Cosminului, când trufaşii nobili leşi căzuţi prizonieri au fost puşi să are şi să semene cu ghindă «dumbrăvile roşii» de la «Botoşani, Cotnari şi de mai gios de Roman». Această premieră a precedat-o cu mult pe cea atribuită ca o prioritate mondială ţarului Petru cel Mare. Ulterior, primele lucrări organizate de împăduriri s-au realizat în Bucovina în anul 1818 în Ocolul Silvic Codrul Voievodesei şi au constat din plantaţii cu puieţi de larice, dar abia după 1875 a început o activitate mai susţinută în acest sens, soldată şi cu înfiinţarea de pepiniere silvice. Astfel, în ultimul pătrar al secolului XIX, se împăduriseră în Bucovina peste 22.000 ha. Importanţa – dar şi complexitatea – lucrărilor silvice consacrate asigurării regenerării pădurii a fost judicios relevată de neuitatul Marin Drăcea încă din perioada interbelică: „A împăduri nu înseamnă nici a semăna, nici a planta. Nici „a arunca sămânţa”, nici doar a „vârî puieţii în pământ”. A împăduri înseamnă a crea din fiinţe vii un nou organism viu, trainic, capabil de a se dezvolta armonic şi de a se reproduce – mai târziu – prin propriile sale forţe”.

„Mesajul nostru este adresat îndeosebi tinerilor. Adică celor aflaţi în etapa opţiunilor esenţiale ale vieţii, la vârsta primelor iubiri, cum frumos a scris poetul Nicolae Labiş, el însuşi îndrăgostit şi inspirat de codrii copilăriei sale. Iubiri definitive, între care sperăm că tineretul de azi va include şi dragostea, respectul pentru codru, pentru natură în general. Pentru că, aşa cum a spus marele silvicultor român Marin Drăcea, pentru a creşte şi a înflori, pădurea are nevoie în primul rând de roua şi de căldura inimii omeneşti”, a subliniat ing. Sorin Ciobanu.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.