Poliţia Română scoate la concurs pentru încadrare directă posturi în mai multe domenii şi structuri. Înscrierile se fac în intervalul 14 – 22 ianuarie 2019.

Persoanele care îşi doresc o carieră în Poliţia Română se pot înscrie la concursurile organizate pentru ocuparea a 290 de posturi scoase la concurs prin încadrare directă.

Din totalul acestora, 289 de posturi sunt cu încadrare din sursă externă, iar un post urmează a fi ocupat prin reîncadrare. Posturile scoase la concurs sunt atât de ofițer (219), cât și de agent (18+1 reîncadrare) și personal contractual (52).

Posturi scoase la concurs în Poliţia Română

Sunt scoase la concurs posturi în domenii precum criminalistică, investigații criminale, economic, combaterea criminalității organizate, comunicare și relații publice, logistică, secretariat, resurse umane, intervenții și acțiuni speciale, cazier judiciar, statistică și evidență operativă, poliție rutieră, psihologie.

Pentru a putea participa la concurs, candidații trebuie să  îndeplinească toate condițiile legale specificate în anunț, precum și cerințele specifice pentru fiecare post.

Informații complete cu privire la posturile existente, programul înscrierilor, condiții de participare, documente necesare și modalitățile de desfășurare a concursurilor, găsiți pe site-ul Poliţiei Române şi pe site-urile unităților teritoriale de poliție.

Unde şi când se fac înscrierile

Înscrierile se fac la sediile unităților de poliție care au scos posturile la concurs, până pe 22 ianuarie 2019. Dosarul de înscriere trebuie să fie complet până la această dată, ulterior nemaiputând fi depuse documente.

Candidații vor prezenta toate documentele solicitate, atât în original, cât şi în copie certificată pentru conformitate de către candidat (candidatul prezintă xerocopiile documentelor completate olograf cu menţiunea „conform cu originalul”, data şi semnătura, pe fiecare filă, în josul paginii, în partea dreapta).

Dosarele de recrutare în vederea participării agenților de poliție, înscriși la concurs pentru ocuparea unui post vacant de ofițer de poliție, vor fi depuse până la data de 22 ianuarie 2019 şi vor cuprinde următoarele documente:

– cererea de înscriere şi CV;

– copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de licenţă şi suplimentul sau foaia matricolă la diploma de licenţă), certificate pentru conformitate de către candidat. Vor fi prezentate şi originalele documentelor xerocopiate.

– copia actului de identitate, certificată pentru conformitate de către candidat. Va fi prezentat şi documentul în original.

– copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, certificate pentru conformitate de către candidat. Vor fi prezentate şi originalele documentelor xerocopiate.

– declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare

– declaraţie aviz psihologic, dacă este cazul

– adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat din care să reiasă menţiunile precizate la art. 2745 lit. b), c) şi d) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

Adeverinţa este necesară doar candidaților care sunt încadrați în unități deservite de alte structuri de resurse umane decât Direcția Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliției Române.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.