Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și-a propus să adapteze regulamentele care privesc acordarea burselor la noul cadrul legislativ și financiar.

În acest sens, în cadrul unei întâlniri organizate în ziua de 17 ianuarie 2017, ora 17.00, conducerea USV a prezentat schița unui nou regulament de burse reprezentanților studenților (membrilor în Consiliile celor 10 facultăți, precum și reprezentanților în Senat). Având în vedere faptul că noul Regulament va intra în vigoare începând cu anul universitar 2017-2018, în cadrul întrunirii s-a precizat că propunerea de revizuire va fi publicată pe site-ul USV pentru dezbatere publică, pentru a asigura posibilitatea implicării tuturor membrilor comunității academice și a culege sugestii și propuneri de la toți studenții USV, nu doar de la reprezentanții acestora la nivel de facultate și universitate. După încheierea perioadei de dezbatere publică, va fi organizată o nouă întâlnire cu reprezentații studenților pentru a finaliza draft-ul noului Regulament. Forma agreată de comun acord va intra în procedura de avizare de către Consiliul de Administrație și apoi de aprobare în Senat, foruri în care opinia studenților este determinantă în situațiile în care se discută documente care vizează direct comunitatea studențească.

Având în vedere faptul că un pretins „grup anonim de studenți din USV” a remis mass-mediei un text în care acuză conducerea Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava de tentativa de a introduce în Regulament „numeroase prevederi abuzive și discriminatorii”, dorim să menționăm următoarele:

  1. „transferul atribuțiilor din sarcina cadrelor didactice referitoare la contorizarea prezențelor studenților, în sarcina șefilor de an”.

Este o eroare a „grupului anonim”! Prevederile schiței de Regulament mențin aceeași procedură ca și până acum, adică liste de prezență contrasemnate de cadrul didactic. Modificarea propusă constă în introducerea unei condici de prezență, în locul foilor disparate. Condica respectivă va fi întocmită de șeful de grupă sau de către un înlocuitor al acestuia, cadrul didactic titular având obligația să certifice prin semnătură prezența studenților la fiecare oră.

  1. „Șefilor de an li se impune totodată obligativitatea de a-și achiziționa din fonduri proprii condici în care să contorizeze pe propria răspundere prezențele colegilor”.

Este o informație falsă! În cadrul primei întâlniri cu studenții s-a subliniat faptul că acele condici vor fi achiziționate de universitate și predate studenților.

  1. „De asemenea, conform propunerii, șeful de an va trebui să își achiziționeze un scanner, având obligația de a transmite scanate prezențele la finalul fiecărei săptămâni”.

Este greu de imaginat cum își poate permite un student să achiziționeze un scanner care are un preț de piață de câteva sute de lei! În cadrul întâlnirii, studenții reprezentanți au fost informați că operațiunile de scanare și transmitere electronică vor fi asigurate de secretariatele facultăților.

  1. „Totodată, la finalul semestrului în sesiune, aceștia trebuie să-și sacrifice din timpul liber pentru a sta la coada secretariatului și a preda condicile semnate”.

Predarea condicilor este prevăzută a fi efectuată săptămânal, putând fi utilizate serviciile secretariatelor facultăților, atât în afara perioadei de lucru cu studenții, cât și în timpul perioadei de lucru cu studenții, șefii de grupa având maximă prioritate la secretariat. Pe de altă parte, informatizarea majorității activităților de secretariat care privesc studenții a condus la dispariția sau, cel puțin, diminuarea semnificativă a „cozilor la secretariat”. Menționăm, de asemenea, că activitatea șefilor de grupă în slujba comunităţii studențești nu poate fi considerată timp pierdut, la fel cum nu putem considera timp pierdut prezența și activitatea studenților reprezentanți la numeroasele ședințe ale Consiliilor facultăților și Senatului. Orice activitate prestată în slujba comunității academice poate fi recompensată cu burse. Criteriile sunt propuse și aprobate de studenți!

  1. „Deși prezența la cursuri nu este obligatorie, nefiind instituită prin niciun regulament intern USV sau prin legea Educației, propunerea actuală prevede pierderea posibilității de a primi bursă pentru ÎNTREG anul universitar în cazul în care studentul acumulează peste 25 de absențe, chiar dacă aceste absențe ar viza strict primul semestru”.

Prezența la orele de curs, seminarii, activități practice (pentru învățământul la forma cu frecvență) este obligatorie, potrivit prevederilor art. 139 lit. (a), Legii Educației nr. 1/2011. Doar la învățământul fără frecvență, unde prezența studentului nu este solicitată, calitatea actului educațional este asigurată cu ajutorul altor instrumente și mijloace. Bursa de studiu constituie un venit pe care îl poate obține studentul în vederea participării la procesul de învățământ. De multe ori, însă, bursa de studiu este privită drept un premiu pentru rezultate bune la învățătură. Pe plan național, dar și pe plan local, în cadrul vizitelor echipelor de evaluare externă ale ARACIS, în cadrul ședințelor și întrunirilor la nivelul comunității academice, studenții au indicat ca principală cauză a abandonului școlar lipsa fondurilor pentru plata căminului (gazdei) și meselor la cantină.

Rezultatele la învățătură pot fi folosite drept un criteriu, dar nu singurul argument, pentru obținerea unei burse, lucru subliniat în nenumărate rânduri de organizațiile studențești atât la Suceava, cat și la nivel național. Totuși, chiar dacă criteriile de acordare a burselor se stabilesc practic de studenți, în mod democratic, întotdeauna vor exista studenți nemulțumiți că nu pot accede la o bursă. Este important ca bursele de studiu să-și atingă scopul: susținerea financiară a studenților care vor să învețe și nu au suficiente mijloace financiare să-și susțină studiile universitare.

Sumele din fondul de burse nu pot avea o altă destinație decât cea prevăzută de lege. Chiar dacă un student pierde bursa, banii respectivi rămân în fondul de burse, fiind distribuiți ulterior altor studenți.

6.1. „Mai mult decât atât, motivarea absențelor se face doar în 2 cazuri — fie delegare USV de a fi prezent în alt loc, fie adeverință medicală eliberată pe minim 8 zile. Aceasta este de asemenea o prevedere abuzivă, interzicând studentului de a se îmbolnăvi de mai multe ori pe an, pentru perioade mai scurte de 8 zile”.

„Grupul anonim” ne propune o soluție extrem de interesantă de îmbunătățire a calității procesului de formare a viitorilor specialiști: studenții să nu frecventeze cursurile, dar să primească burse! Tocmai cele 25 de absențe pe semestru (menționate mai sus, la punctul 5) sunt prevăzute pentru a acoperi și îmbolnăvirile ocazionale.

6.2. „Mai mult decât atât, Statutul Studentului ANOSR prevede Dreptul la muncă — faptul că instituția de învățământ va crea înlesniri pentru a face posibilă munca studentului în paralel cu studiul în cadrul unei instituții, ori este clar faptul că un student muncește având nevoie de bani, iar dacă și învață bine, de ce să-i luăm o sursă de venit, respectiv bursa din cauza absențelor?”

În privința susținerii studenților care lucrează, USV menține aceeași politică de creare a unor înlesniri. De pildă, la masterat, acolo unde cei mai mulţi studenți lucrează, activitățile sunt prevăzute a se desfășura în special după ora 16, iar la nivel de licență, studenții pot urma seminariile și activitățile practice cu o altă grupă.

  1. „Publicațiile studenților nu vor mai fi recunoscute ca activitate extrașcolară decât dacă reiese și afilierea USV la publicație. Astfel, dacă un student USV publică un articol într-o publicație internațională, Universitatea nu-l va recunoaște în lipsa unui parteneriat”.

În primul rând, dorim să menționăm că nu au fost incluse propuneri de modificare a criteriilor de acordare a burselor de merit care ar privi acest aspect. În al doilea rând, trebuie să atragem atenția asupra următorului aspect: cuantificarea rezultatelor obținute de o persoană în orice domeniu (cercetare, învățământ, sport, arte etc.) se realizează pe baza declarării apartenenței (afilierii) la o anumită organizație (universitate, în cazul nostru). În cazul în care un student USV a câștigat o medalie la un campionat național, înscris în competiție ca reprezentant al altei universități, oare USV are dreptul să pretindă că acea medalie trebuie trecută în panoplia comunității academice sucevene? În situația în care studentul respectiv, declarându-se afiliat Universității Y, trebuie să primească bursă de merit sau excelență pentru acea reușită din partea USV sau din partea Universității Y?

Conducerea USV va stimula și în viitor performanța studenților suceveni, instituind, începând cu acest an, bursa „Ștefan cel Mare”, cu valori consistente.

Se poate constata că amendamentele propuse în această primă redacție a Regulamentului modificat au ca scop creșterea autonomiei și responsabilității comunității studențești în ceea ce privește viața membrilor acesteia. Ne exprimăm încrederea că, în urma propunerilor ce vor fi formulate de studenți, ediția revizuită a Regulamentului va răspunde într-o măsură cât mai mare nevoilor comunității studențești.

Propunerea de Regulament poate fi accesată la http://www.usv.ro/fisiere_utilizator/file/
Acte%20oficiale/2017/R53_Regulament_cadru_acordare_burselor_17_01_2017_dezbatere.pdf
, iar eventualele sugestii și amendamente pot fi trimise pe o adresă de email indicată pe site-ul USV, secția Studenți.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.