ANUNŢ

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 5 posturi contractuale vacante din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public – Aministrarea Centrului Cultural Bucovina, după cum urmează:

· electrician, treapta I – 1 post

· instalator, treapta II – 1 post

· fochist, treapta II – 1 post

· îngrijitor – 2 posturi

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

a) generale: cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru – Anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

b) specifice pentru toate posturile: absolvent de şcoală generală

specifice pe posturi de muncitor calificat:

· electrician, treapta I

– calificare în meseria de electrician

– vechime în specialitate de minimum 9 ani

· instalator, treapta II

– calificare în meseria de instalator

– vechime în specialitate de minimum 6 ani

· fochist, treapta II

– calificare în meseria de fochist

– vechime în specialitate de minimum 6 ani

Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba practică şi interviul.

Concursul se organizează conform calendarului următor:

· 21 septembrie 2015, ora 1400 – termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la sediul Primăriei municipiului Suceava;

· 1 octombrie 2015, ora 1000 – proba practică ce se va desfăşura la sediul Direcţiei Generale a Domeniului Public din str. Universităţii nr.2;

· Data, ora şi locul susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba practică.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului şi a rezultatelor finale se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei/concursului.

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

În cazul în care se înregistrează contestaţii: comunicarea rezultatelor la contestaţii depuse precum şi a rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la depunerea contestaţilor, imediat după soluţionarea acestora.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

– cererea de înscriere la concurs*

– curriculum vitae*

– copia actului de identitate

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor absolvite

– copie a carnetului de muncă şi/sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate

– cazierul judiciar

– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.

Copiile documentelor vor fi însoţite de originale – pentru conformitate.

* Formularele se pun la dispoziţie de Serviciul resurse umane.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, interior 152 sau 252.

PRIMAR,

Ion Lungu

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.