ANUNT

Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier, gradul I din cadrul Biroului autoritatea locală de autorizare transport – Serviciul autorizare activităţi comerciale.

Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba scrisă şi interviul.

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

o cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru – Anexă la H.G.R. nr. 286/2011

o studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniile: ştiinţe inginereşti sau ştiinţe sociale

o vechime în specialitate necesară de minimum 3 ani şi 6 luni

Concursul se organizează conform calendarului următor:

· 16 octombrie 2015, ora 1400 – termenul limită pentru depunerea dosarelor la sediul Primăriei municipiului Suceava;

· 27 octombrie 2015, ora 1000 – proba scrisă ce se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Suceava;

· Data, ora şi locul susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

Dosarul de concurs se constituie din:

– cererea de înscriere la concurs *

– curriculum vitae *

– copia actului de identitate

– copiile documentelor care să ateste studiile absolvite însoţite de originale, pentru conformitate;

– după caz, copia integrală a carnetului de muncă, conformă cu originalul, şi/sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor absolvite

– cazierul judiciar

– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152-252.

* formularul se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane

v. Bibliografie

PRIMAR,

Ion Lungu

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.