Nr. 36944 din 17.12.2015

ANUNŢ
Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de mecanic, treapta I din cadrul Serviciului Protecţie Civilă, Situaţii de Urgenţă, Sănătate şi Securitate în Muncă.

Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba practică şi interviul.

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

o cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru – Anexă la H.G.R. nr. 286/2011

o studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat, profil mecanic

o vechime în specialitate necesară de minim 9 ani.

Concursul se organizează conform calendarului următor:

· 04 ianuarie 2016, ora 1400 – termenul limită pentru depunerea dosarelor la sediul Primăriei municipiului Suceava;

· 11 ianuarie 2016, ora 1000 – proba practică ce se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Suceava;

· Data, ora şi locul susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba practică.

Dosarul de concurs se constituie din:

– cererea de înscriere la concurs *

– curriculum vitae *

– copia actului de identitate

– copiile documentelor care să ateste studiile absolvite însoţite de originale, pentru conformitate;

– după caz, copia integrală a carnetului de muncă, conformă cu originalul, şi/sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor absolvite

– cazierul judiciar

– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152-252.

* formularul se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane

PRIMAR,

Ion Lungu

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.