Deputatul PSD Alexandru Rădulescu se numără printre inițiatorii propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora.

Potrivit expunerii de motive, din punctul de vedere al accesibilității oportunităților de finanțare ale proiectelor de dezvoltare și îmbunătățire a infrastructurii de transport din fondurile Uniunii Europene, în special în cadrul Programului Operațional Regional, Axa Prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională (prioritate de investiție 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T(*), inclusiv a nodurilor multimodale) se consideră a fi necesară și oportună inserarea unei excepții privind modificarea categoriei de folosință a unor drumuri forestiere și terenurile aferente acestora care au făcut obiectul trecerii din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități administrative-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora în condițiile legii, deoarece, Legea Nr. 192 din 2010 în mod derogatoriu, interzice schimbarea categoriei de folosință a imobilelor în cauză.

De asemenea, se mai subliniază că printre condițiile de eligibilitate ale proiectelor finanțate din fonduri europene este expres prevăzut că solicitantul trebuie să demonstreze dreptul de proprietate publică, dreptul de administrare sau dreptul de folosință asupra imobilului care, în mod natural, include atribuția titularului de a dispune de bun, inclusive de destinația sau de categoria de folosință a acestuia.
Potrivit propunerii legislative, articolul 5, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Este interzisă schimbarea categoriei de folosință silvică și a destinației pentru terenurile forestiere prevăzute la art 2, cu excepția terenurilor necesare realizării sau extinderii următoarelor categorii de lucrări: drumuri de interes național, județean sau local. Drumurile forestiere trecute în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora vor putea fi utilizate în scopul dezvoltării și modernizării infrastructurii rutiere în zonă de interes național, județean sau local.”

Comentarii Facebook