În Monitorul Oficial, Partea I nr. 423 din 06.06.2016 6 Iunie 2016, s-au publicat Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice din 02.06.2016.

Conform normelor, în vederea realizării achiziţiilor publice, autoritatea contractantă înfiinţează în condiţiile legii un compartiment intern specializat în domeniul achiziţiilor, format, de regulă, din minimum trei persoane, dintre care cel puţin două treimi având studii superioare, precum şi specializări în domeniul achiziţiilor. În măsura în care structura organizatorică a autorităţii contractante nu permite înfiinţarea unui compartiment intern specializat în domeniul achiziţiilor distinct, principalele atribuţii ale acestuia sunt duse la îndeplinire de una sau, după caz, mai multe persoane din cadrul respectivei autorităţi contractante, însărcinate în acest sens prin act administrativ al conducătorului autorităţii contractante. De asemenea, autoritatea contractantă are, totodată, dreptul de a achiziţiona servicii de consultanţă, denumite servicii auxiliare achiziţiei, în vederea sprijinirii activităţii compartimentului intern specializat în domeniul achiziţiilor, precum şi pentru elaborarea documentelor/documentaţiilor necesare parcurgerii etapelor procesului de achiziţie publică şi/sau pentru implementarea unor programe de prevenire/diminuare a riscurilor în achiziţiile publice, vizând toate etapele, de la planificarea/pregătirea procesului, organizarea/aplicarea procedurii de atribuire şi până la executarea/monitorizarea implementării contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, inclusiv în raport cu activitatea comisiei de evaluare şi/sau soluţionarea contestaţiilor.

Atribuirea unui contract de achiziţie publică/acord-cadru este rezultatul unui proces ce se derulează în mai multe etape. Autoritatea contractantă are obligaţia de a se documenta şi de a parcurge pentru fiecare proces de achiziţie publică trei etape distincte:

 • etapa de planificare/pregătire, inclusiv consultarea pieţei;

 • etapa de organizare a procedurii şi atribuirea contractului/acordului-cadru;

 • etapa postatribuire contract/acord-cadru, respectiv executarea şi monitorizarea implementării contractului/acordului-cadru.

Etapa de planificare/pregătire a unui proces de achiziţie publică se iniţiază prin identificarea necesităţilor şi elaborarea referatelor de necesitate şi se încheie cu aprobarea de către conducătorul autorităţii contractante/unităţii de achiziţii centralizate a documentaţiei de atribuire, inclusiv a documentelor-suport, precum şi a strategiei de contractare pentru procedura respectivă.

Etapa de organizare a procedurii şi atribuire a contractului/acordului-cadru începe prin transmiterea documentaţiei de atribuire în SEAP şi se finalizează odată cu intrarea în vigoare a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru. Autoritatea contractantă are obligaţia de a realiza un proces de achiziţie publică prin utilizarea uneia dintre următoarele abordări:

 • cu resursele profesionale necesare celor trei etape mai sus identificate existente la nivel de autoritate contractantă;

 • prin recurgerea la unităţi centralizate de achiziţie înfiinţate prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile art. 40 din Legea Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

 • cu ajutorul unui furnizor de servicii de achiziţie, selectat în condiţiile legii.

Totalitatea proceselor de achiziţie publică planificate a fi lansate de o autoritate contractantă pe parcursul unui an bugetar reprezintă strategia anuală de achiziţie publică la nivelul autorităţii contractante şi se realizează în ultimul trimestru al anului anterior anului căruia îi corespund procesele de achiziţie publică cuprinse în aceasta, şi se aprobă de către conducătorul autorităţii contractante. În cadrul strategiei anuale de achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a elabora programul anual al achiziţiilor publice, ca instrument managerial utilizat pentru planificarea şi monitorizarea portofoliului de procese de achiziţie la nivel de autoritate contractantă, pentru planificarea resurselor necesare derulării proceselor şi pentru verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor din strategia locală/regională/naţională de dezvoltare, acolo unde este aplicabil.

Programul anual al achiziţiilor publice trebuie să cuprindă cel puţin informaţii referitoare la:

 • obiectul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru;

 • codul vocabularului comun al achiziţiilor publice (CPV);

 • valoarea estimată a contractului/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit ca rezultat al derulării unui proces de achiziţie, exprimată în lei, fără TVA;

 • sursa de finanţare;

 • procedura stabilită pentru derularea procesului de achiziţie;

 • data estimată pentru iniţierea procedurii;

 • data estimată pentru atribuirea contractului;

 • modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline.

După definitivarea programului anual al achiziţiilor publice, autoritatea contractantă are obligaţia de a publica semestrial în SEAP extrase din acesta, precum şi orice modificări asupra acestora, în termen de 5 zile lucrătoare. În cazul în care autoritatea contractantă implementează proiecte finanţate din fonduri nerambursabile şi/sau proiecte de cercetare-dezvoltare, are obligaţia de a elabora distinct pentru fiecare proiect în parte un program al achiziţiilor publice aferent proiectului respectiv.

Cât priveşte executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, referitor la subcontractare, normele prevăd faptul că autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili clauze contractuale obligatorii privind cesiunea de creanţă în favoarea subcontractanţilor legată de partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de către aceştia. În vederea determinării valorii creanţei, ofertantul are obligaţia de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică partea/părţile respective, precum şi acordul subcontractanţilor cu privire la aceste aspecte. Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de implementare a contractului poate interveni în următoarele situaţii:

 • înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi;

 • declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică în condiţiile în care lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora;

 • renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică.

Normele metodologice se referă în detaliu la estimarea valorii achiziţiei publice şi alegerea modalităţii de atribuire, consultarea pieţei, documentaţia de atribuire, stabilirea criteriilor de calificare şi a criteriilor de selecţie, stabilirea criteriului de atribuire, stabilirea garanţiei de participare, stabilirea garanţiei de bună execuţie, modalitatea de realizare a achiziţiei directe, reguli generale de participare la procedura de atribuire, reguli de publicitate şi transparenţă, derularea procedurilor de atribuire, procedura simplificată de atribuire, instrumente şi tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziţie publică.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.