În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 373 din 16 mai 2016 s-a publicat Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) nr. 934/2016 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2016.

Potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, angajatorii au posibilitatea de a acorda salariaţilor o alocaţie individuală lunară de hrană sub forma tichetelor de masă. Astfel, salariaţii din cadrul societăţilor comerciale, regiilor autonome şi din sectorul bugetar, precum şi din cadrul unităţilor cooperatiste şi al celorlalte persoane juridice sau fizice care încadrează personal prin încheierea unui contract individual de muncă, denumite angajator, pot primi o alocaţie individuală de hrană, acordată sub forma tichetelor de masă, suportată integral pe costuri de angajator. Angajatorul distribuie salariaţilor tichetele de masă, lunar, în ultima decadă a fiecărei luni, pentru luna următoare. Angajatorul distribuie, pe salariat, un număr de tichete de masă corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna pentru care se face distribuirea. Salariaţii care au primit tichete de masă nominale sunt singurele persoane îndreptăţite să le utilizeze, în exclusivitate pentru achitarea mesei sau pentru achiziţionarea de produse alimentare.

Nu se consideră zile lucrate perioadele în care salariaţii îşi efectuează concediul de odihnă, beneficiază de zile libere plătite, în cazul unor evenimente familiale deosebite precum şi de zile festive şi de sărbătoare legale, potrivit dispoziţiilor legale, sunt delegaţi sau detaşaţi în afara localităţii în care îşi au locul permanent de muncă şi primesc indemnizaţie zilnică sau lunară de delegare ori de detaşare, se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, sunt absenţi de la locul de muncă ori se află în alte situaţii stabilite de angajator împreună cu organizaţiile sindicale.  Salariaţii beneficiază lunar de un număr de tichete de masă cel mult egal cu numărul de zile în care sunt prezenţi la lucru în unitatea angajatorului. În cazul salariaţilor a căror durată zilnică a timpului de muncă este mai mare de 8 ore – în regim de tură, numărul de zile pentru care se acordă tichete de masă se determină prin împărţirea numărului de ore în care salariatul a fost prezent la lucru în unitatea angajatorului la durata normală a timpului de muncă de 8 ore.

Tichetele de masă pot fi utilizate doar pentru achitarea mesei sau pentru achiziţionarea de produse alimentare în unităţi de alimentaţie publică, magazine alimentare, cantine-restaurant, bufete, care au încheiat contracte de prestare a serviciilor cu unităţile emitente de tichete de masă. Salariatul are obligaţia să restituie angajatorului, la finele fiecărei luni, precum şi la încetarea contractului individual de muncă, tichetele de masă neutilizate.

Conform Ordinului MMFPSPV, pentru semestrul I din 2016, începând cu luna mai, valoarea nominală a unui tichet de masă este de 9,57 de lei, faţă de 9,41 de lei, cât era până acum, creşterea efectivă fiind de 16 bani. Cea mai recentă creştere a fost făcută în mai 2015, atunci când valoarea tichetului de masă a fost majorată cu 6 bani, de la 9,35 la 9,41 de lei.

Referitor la tichetele de creşă, acestea sunt reglementate prin prevederile legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă. Astfel, Societăţile comerciale, regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale, instituţiile din sectorul bugetar, unităţile cooperatiste, celelalte persoane juridice, precum şi persoanele fizice care încadrează personal pe bază de contract individual de muncă pot utiliza bilete de valoare sub forma tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă.

Tichetele cadou se pot utiliza pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclamă şi publicitate, precum şi pentru cheltuieli sociale. Tichetele de creşă pot fi folosite exclusiv pentru plata taxelor de creşă, acestea fiind acordate lunar pe cheltuiala angajatorilor. Tichetele de creşă pot fi utilizate în relaţia cu creşele cu care unităţile emitente au contractat prestarea serviciilor respective. Tichetele de creşă se acordă în limita prevederilor bugetului de stat sau, după caz, ale bugetelor locale, pentru unităţile din sectorul bugetar şi, potrivit prezentei legi, pentru celelalte categorii de angajatori, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat

Suma individuală acordată pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani sub forma tichetelor de creşă se asigură integral din costuri de către angajator, însă numai dacă aceştia nu beneficiază de concediul şi indemnizaţia de creştere. Tichetele de creşă se acordă la cerere, unuia dintre părinţi sau, opţional, tutorelui, celui căruia i s-au încredinţat copiii spre creştere şi educare ori în plasament familial, pe baza livretului de familie. Pentru a solicita tichete de creşă, salariaţii trebuie să depună următoarele documente:

  • o cerere;
  • actul doveditor eliberat de creşă sau unitatea educaţională la care este înscris copilul;
  • o declaraţie pe propria răspundere că celălalt părinte sau tutorele nu beneficiază de tichete de creşă;
  • o declaraţie pe propria răspundere că celălalt părinte nu beneficiază de concediul şi indemnizaţia care se acordă pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani;
  • livretul de familie (dacă acesta n-a fost eliberat, cererea trebuie însoţită de copia certificatului de naştere al copilului sau a extrasului de naştere; dacă este prezentat extrasul de naştere, beneficiarul tichetelor trebuie, în termen de 30 de zile de la eliberarea certificatului de naştere, să depună copia acestuia la angajator);
  • alte documente solicitate de angajator.

Folosirea tichetelor de creşă în alte scopuri decât cel stabilit prin lege este sancţionată cu amendă între 300 şi 1.000 de lei.

În acelaşi număr al Monitorului Oficial, s-a publicat şi Ordinul MMFPSPV nr. 933/2016 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2016. Astfel, începând cu luna curentă, valoarea sumei lunare ce se acordă sub formă de tichete de creşă este de 440 de lei.

Comentarii Facebook

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.