În Monitorul Oficial, Partea I nr. 209 din 22.03.2016, s-a publicat Legea nr. 33/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

Conform prevederilor Legii 307/2006, exercitarea autorităţii de stat în domeniul apărării împotriva incendiilor se realizează prin activităţi de reglementare, autorizare, avizare, atestare, recunoaştere, desemnare, supraveghere a pieţei, control, organizarea stingerii incendiilor şi tragerea la răspundere juridică a persoanelor vinovate. Controlul de stat în domeniul apărării împotriva incendiilor se exercită, la nivel central, prin inspecţia de prevenire şi alte compartimente şi unităţi din structura sau subordinea Inspectoratului General, respectiv, la nivel local, prin inspecţiile de prevenire din cadrul inspectoratelor, în scopul aplicării unitare a prevederilor legale pe întregul teritoriu al României, potrivit competenţelor. În toate fazele de cercetare, proiectare, execuţie şi pe întreaga lor durată de existenţă, construcţiile şi amenajările de orice tip, echipamentele, utilajele şi instalaţiile tehnologice se supun unei examinări sistematice şi calificate pentru identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, în condiţiile prevăzute de reglementările specifice. Obligaţia executării activităţilor prevăzute mai sus revine persoanelor care concură la proiectarea, realizarea, exploatarea, întreţinerea, repararea, postutilizarea construcţiilor, echipamentelor şi a instalaţiilor tehnologice, potrivit legii. Noul act normativ prevede că reglementările şi criteriile privind obligaţia identificării, evaluării şi implementării măsurilor de apărare împotriva incendiilor se elaborează de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Noul act normativ reglementează modalitatea de autorizare a construcţiilor deja existente şi funcţionale care nu au un asemenea document. Astfel, conform prevederilor Legii 307/2006 începerea lucrărilor de execuţie la construcţii şi instalaţii tehnologice noi, dezvoltarea, modernizarea ori schimbarea destinaţiei celor existente, precum şi punerea în funcţiune a acestora se fac numai după obţinerea avizului sau a autorizaţiei de securitate la incendiu, după caz. Obligaţia solicitării şi obţinerii avizelor şi/sau a autorizaţiilor  revine persoanei fizice ori juridice care finanţează şi realizează investiţii noi sau intervenţii la construcţiile existente ori, după caz, beneficiarului investiţiei. Avizele şi autorizaţiile se eliberează de inspectoratele pentru situaţii de urgenţă, în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea cererii, în condiţiile prevăzute de normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu. Categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Prin noul act normativ s-a stabilit că, pentru construcţiile şi amenajările care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu , care au fost puse în funcţiune fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, persoanele fizice ori juridice care finanţează şi realizează investiţii noi sau intervenţii la construcţiile existente ori, după caz, beneficiarului investiţiei au obligaţia obţinerii respectivului act administrativ până la data de 31 decembrie 2016.

De asemenea, până la obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu de către persoanele de mai sus, răspunderea exclusivă în ceea ce priveşte funcţionarea construcţiilor şi amenajărilor din punctul de vedere al asigurării cerinţei de securitate la incendiu revine beneficiarilor investiţiilor. Textul noului act normativ prevede că în situaţia unei construcţii deja existente şi funcţionale, obligativitatea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu până la data de 31 decembrie 2016, nu se aplică dacă organele de control constată încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu care impune oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor, potrivit criteriilor stabilite prin hotărâre a Guvernului, cazuri care constituie contravenţii potrivit legii.

Nerespectarea cerinţelor care au stat la baza eliberării avizului sau autorizaţiei de securitate la incendiu atrage sancţionarea conform legii şi, după caz, anularea avizului sau a autorizaţiei de securitate la incendiu. Anularea avizului sau autorizaţiei de securitate la incendiu impune sistarea lucrărilor de construcţii sau, respectiv, oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor respective măsură care se comunică în cel mult 48 de ore, prin grija inspectoratului, la registrul comerţului, prefectului şi altor instituţii publice cu competenţe în domeniu. De asemenea, litigiile generate de eliberarea şi anularea avizului ori autorizaţiei de securitate la incendiu se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul inspecţiei de prevenire din cadrul Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă  Pe durata de oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor, acestora li se aplică/ridică sigiliul de către personalul inspecţiei de prevenire. Aplicarea sigiliului la construcţiile sau amenajările operatorului economic în punctul de lucru vizează aplicarea acestuia doar pe căile de acces destinate clienţilor şi în situaţia în care operatorul economic are sediul/punctul de lucru şi domiciliul în aceeaşi locaţie cu privire la care se efectuează aplicarea sigiliului.

Noul act normativ prevede că la construcţiile sau amenajările operatorului economic în punctul de lucru, după aplicarea sigiliului, personalul inspecţiei de prevenire  afişează la loc vizibil un anunţ referitor la oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor operatorului economic. Anunţul se afişează din interiorul construcţiilor sau amenajărilor operatorului economic în punctul de lucru pe geamurile tuturor uşilor de acces destinate intrării clienţilor sau pe geamul ferestrelor, după caz, în aşa fel încât să fie vizibil din exterior. Anunţul se tipăreşte cu litere de tipar de minimum 10 cm şi are următorul conţinut: „Oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă pentru încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului şi fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi”.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.