Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport ce trebuie înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru acesta, cu excepția cazurilor speciale reglementate de Codul fiscal. Impozitul auto se datorează pe perioada cât mijlocul de transport este înmatriculat sau înregistrat în România şi se plătește la bugetul local al unității administrativ- teritoriale unde persoana își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz.

 

Scutiri de la plata impozitului auto

 

Potrivit actualelor reglementări din Codul fiscal, nu se datorează impozitul auto pentru:

• mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

• mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate în proprietatea sau coproprietatea reprezentanților legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

• mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor persecutate din motive politice/etnice, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

• mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea Luptătorilor pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

• navele fluviale de pasageri, bărcile și luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei și Insula Balta Ialomiței;

• mijloacele de transport ale instituțiilor publice;

• mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localități, dacă tariful de transport este stabilit în condiții de transport public;

• vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare;

• mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral;

• mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenții în situații de urgență;

• mijloacele de transport ale instituțiilor sau unităților care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului;

• mijloacele de transport ale fundațiilor înființate prin testament constituite conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural;

• mijloacele de transport ale organizațiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, în condițiile legii;

• autovehiculele acționate electric;

• autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfă și care nu sunt utilizate în folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing;

• mijloacele de transport deținute de către organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale.

Cum calculăm impozitul auto?

Pentru mijloacele de transport cu tracţiune mecanică, articolul 470 din Codul Fiscal prevede că impozitul se calculează în funcție de capacitatea cilindrică, prin înmulțirea fiecărei grupe de cm3 sau fracțiune din aceasta cu suma corespunzătoare, după cum urmează:

Vehicule înmatriculate

 • motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3 inclusiv: 8 lei/200 cm3
 • motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3: 9 lei/200 cm3
 • autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3 inclusiv: 18 lei/200 cm3
 • autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3 inclusiv: 72 lei/ 200 cm3
 • autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 cm3 inclusiv: 144 lei/ 200 cm3
 • autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3: 290 lei/ 200 cm3
 • autobuze, autocare, microbuze: 24 lei/ 200 cm3
 • alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv: 30 lei/ 200 cm3
 • tractoare înmatriculate: 18 lei/ 200 cm3

Vehicule înregistrate

 • vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3: 2-4 lei/ 200 cm3
 • vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3: 4-6 lei/ 200 cm3
 • vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată: 50-150 lei/an

ATENŢIE! În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform hotărârii consiliului local.

În cazul unui ataș, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.

Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care deține dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

Plata impozitului auto

Impozitul pe mijlocul de transport se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv.

Pentru plata cu anticipație a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordă o bonificație de până la 10% inclusiv, stabilită prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului București, această atribuție revine Consiliului General al Municipiului București.

Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice și juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiași unități administrativ- teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.

 

Sursa: www.legestart.ro

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.