Conform prevederilor PNDR 2014-2020, fișa submăsurii 4.1a „Investiții în exploatații pomicole” pentru înființarea/reconversia plantațiilor și pentru înființarea de pepiniere se acordă sprijin sub forma costurilor standard și a contribuției în natură.

Sprijinul se va acorda sub forma costurilor standard și contribuției în natură doar pentru operațiunile detaliate în fișa submăsurii, secțiunea „Sume aplicabile și rate de sprijin”, prezente și în Cererea de Finanțare aferentă Ghidului Solicitantului pentru submăsura 4.1a „Investiții în exploatații pomicole”.

exploatatii-pomicole

Cheltuielile necesare implementării proiectelor care presupun lucrări tehnologice pregătitoare (ex. defrișare, desfundare, nivelare) și de înfiinţare/reconversie plantații pomicole în cadrul submăsurii 4.1a „Investiții în exploatații pomicole”, efectuate înainte de semnarea Contractului de Finanțare, dar după depunerea Cererii de Finanțare sunt eligibile și pot fi decontate după contractare. Aceste cheltuieli vor fi realizate în conformitate cu studiul de fezabilitate/ proiectul tehnic de înființare a plantației depus și nu pot fi decontate dacă proiectul nu este contractat.

Cheltuielile eligibile înainte de semnarea Contractului de Finanțare, dar după depunerea Cererii de Finanțare, sunt doar cele pentru care sprijinul se va acorda în baza costurilor standard simplificate și a contribuției în natură, prezente în fișa submăsurii şi în Cererea de Finanțare.

În cazul contribuției în natură, pentru care nu a fost efectuată nicio plată în bani justificată prin facturi sau documente cu valoare probantă echivalentă, se va verifica realizarea de către beneficiar a investițiilor respective, efectuate în regie proprie, cu solicitarea unor documente justificative pentru demonstrarea efectuării investițiilor doar dacă este cazul, iar cuantumul se va stabili pe baza valorilor din tabelul Costuri standard și contribuție în natură.

Costurile standard (operațiunile pentru care sprijinul se acordă în baza acestora) nu reprezintă un instrument de stabilire a eligibilității cheltuielilor ci de asigurare a rezonabilității prețurilor și implicit de simplificare a implementării măsurii.

Pentru operațiunile/acțiunile eligibile menționate în fișa submăsurii 4.1a „Investiții în exploatații pomicole”, altele decât pentru care sprijinul se acordă în baza costurilor standard și contribuției în natură, rezonabilitatea prețurilor este asigurată, după caz, prin: respectarea limitelor de preţuri din baza de date a AFIR; prezentarea a două oferte pentru bunuri şi servicii a căror valoare este mai mare de 15.000 Euro și o ofertă pentru bunuri şi servicii a căror valoare este mai mică de 15.000 Euro.

În cazul operațiunilor pentru care sprijinul se acordă în baza costurilor standard și contribuției în natură, valoarea cheltuielilor eligibile este egală cu suma valorilor pentru fiecare operațiune în parte, prezente în fișa submăsurii.

În cazul acestora se vor utiliza în cadrul Bugetului Indicativ din cadrul Cererii de Finanțare valorile din secțiunea „Sume aplicabile și rate de sprijin” din fișa submăsurii 4.1a „Investiții în exploatații pomicole”, valori ce vor fi utilizate și la întocmirea cererilor de plată.

Pentru decontarea cheltuielilor aferente operațiunilor pentru care sprijinul se acordă în baza costurilor standard și contribuției în natură se va depune Declarația de cheltuieli II – Privind tipurile de operaţiuni aferente Cost standard.

Conform Instrucţiunii de plată pentru beneficiarii submăsurii 4.1a, în cazul înfiinţării/reconversiei plantațiilor pomicole, cheltuielile solicitate la plată în baza costurilor standard, aferente înfiinţării plantaţiei trebuie să fie identice cu  costurile standard şi contribuţia în natură conform Contractului de finanţare –  anexei III – Bugetul indicativ – și  din în fişa submăsurii 4.1a, în secțiunea ,,Sume aplicabile și rate de sprijin”.

La depunerea cererii de plată, pe lângă verificarea documentelor privind operațiunile pentru care sprijinul se acordă în baza costurilor standard și contribuție în natură( de exemplu: ordinul de începere a lucrărilor, procesul verbal de predare al amplasamentului și planul de amplasare al investiției conținând pozițiile bornelor topografice, procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor, procesele verbale de predare-primire, de recepție și de punere în funcțiune a bunurilor achiziționate, procesele verbale de predare-primire a serviciilor achiziționate, certificate de calitate/conformitate pentru bunurile achiziționate, ș.a.) se realizează verificarea  pe teren  care vizează  lucrări de înfiinţare şi/sau reconversie, respectiv suprafețele aferente plantației, densitatea puieților în teren și alte asemenea elemente prevăzute în proiectul tehnic de înfiinţarea plantaţiei. În cazul operaţiunilor solicitate în baza costului standard nu este necesară depunerea facturilor.

Beneficiarii au obligația de a ține o evidență contabilă analitică pentru proiectele finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală cu respectarea legislației în vigoare.

 

 

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.