Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al judeţului Suceava, unitate subordonată Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor actelor normative şi legislaţiei în vigoare în cadrul unei zone de competenţă definită de suprafață administrativ-teritorială a judeţului Suceava (5 municipii, 11 orașe și 98 comune). Suplimentar, în baza Planului de intervenție comună încheiat cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Nicolae Iorga” al județului Botoșani, inspectoratul nostru asigură răspunsul – prima intervenție – în situații de urgență și în comunele Cândești și Mihăileni din județul vecin anterior menționat.

Situat în partea de nord-est a ţării, între Pietrosul Călimani (2.102 m) şi albia Siretului (233 m), judeţul Suceava este intersectat de meridianele de 250 şi 260 longitudine estică şi paralelele de 470 şi 480 latitudine nordică. Ca suprafaţă este al doilea judeţ cel mai mare județ al ţării, după judeţul Timiş, având o suprafaţă de 8.553,5 km2, ceea ce reprezintă un procent de 3,6% din suprafaţa totală a României.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al judeţului Suceava asigură permanent misiunile de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă din zona de competenţă anterior menţionată, activităţile principale fiind concentrate asupra pregătirii şi protecţiei populaţiei, asigurării condiţiilor necesare supravieţuirii în situaţii de urgenţă, protecţiei valorilor culturale, arhivistice, de patrimoniu şi a bunurilor materiale, precum şi a mediului, desfăşurării pregătirii profesionale a personalului, organismelor specializate şi serviciilor de urgenţă, executării intervenţiei operative pentru limitarea şi înlăturarea efectelor rezultate ca urmare a manifestării factorilor de risc. De asemenea, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al judeţului Suceava a urmărit aplicarea, într-o concepţie unitară a legislaţiei din domeniul apărării vieţii, valorilor de patrimoniu şi culturale, bunurilor materiale, mediului şi gestionarea situaţiilor de urgenţă produse în zona de competenţă, în scopul creşterii gradului de siguranţă a cetăţenilor judeţului Suceava, județ care prin prisma caracteristicelor derivate din aşezarea geografică, relieful, clima şi existenţa bazinelor hidrografice însemnate, precum şi al celor din sfera dezvoltării economice şi industriale, este vulnerabil din punct de vedere al prezenţei factorilor de risc generatori de situaţii de urgenţă.

Obiectivul fundamental al întregii activităţi desfăşurate la nivelul inspectoratului pe parcursul anului 2021 a vizat consolidarea şi dezvoltarea capacităţii operaţionale de răspuns prin eficientizarea acţiunilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, concomitent cu creşterea capacităţii de răspuns integrat în situaţii de urgenţă medicală, incendii şi protecţie civilă, precum şi cu implementarea unor noi standarde, proceduri operaţionale şi tehnologii moderne în vederea menţinerii sub control a riscurilor potenţiale şi asigurării stării de normalitate a vieţii comunităţilor din zona de competenţă.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al judeţului Suceava, ca structură cu rol integrator în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, a avut ca obiective instituționale următoarele:

 1. Consolidarea rolului de autoritate în domeniul situațiilor de urgență;
 2. Consolidarea capacității de pregătire în situații de urgență a populației, autorităților, precum și a instituțiilor și operatorilor privați, în special a celor care gestionează infrastructura critică;
 3. Consolidarea și dezvoltarea capacității operaționale și de răspuns;
 4. Consolidarea capacității umane, logistice și administrative.

Activitatea de prevenire:

În domeniul apărării împotriva incendiilor, principalele obiective avute în vedere în anul 2021 au vizat reducerea numărului de obiective puse în funcțiune fără a deține autrorizație de securitate la incendiu, continuarea și diversificarea formelor și mijloacelor de informare preventivă, precum și asigurarea transparenței în relația cu societatea civilă.

În ceea ce priveşte controalele de fond la localități, în anul 2021 au fost executate 22 de controale şi s-a urmărit, cu precădere, activitatea factorilor responsabili cu managementul situaţiilor de urgenţă la nivelul unităților administrativ-teritoriale, iar în funcţie de fondul de timp disponibil, s-au executat controale la instituţiile şi operatorii economici cu risc de incendiu de pe raza localităţilor verificate.

Pe linia apărării împotriva incendiilor, inspecţia de prevenire a executat controale astfel:

 • 405 de controale la operatori economici;
 • 337 controale la instituţii;
 • 77 de controale la obiective de investiţii.

În acţiunile preventive executate au fost constatate 4.002 deficienţe. Dintre acestea, 312 deficienţe au fost soluţionate operativ pe timpul controalelor, iar 3.684 deficienţe au fost sancţionate.

Au fost aplicate un număr de 308 amenzi, cuantumul acestora fiind de 1.244.500 lei. De asemenea, au fost aplicate 3.345 de avertismente.

În anul 2021, au fost înregistrate şi soluţionate în termenul legal un număr de 722 cereri pentru eliberarea avizelor, autorizaţiilor şi a altor acte de securitate la incendiu şi protecţie civilă.

Cadrele inspecției de prevenire au avut 145 de participări în comisii, din care 34 Comisii de Analiză Tehnică, 84 Comisii de recepţie la terminarea lucrărilor și 27 Comisii Tehnice de Urbanism și Amenajare a Teritoriului.

În anul 2021 s-au înregistrat 238 solicitări de asistenţă tehnică de specialitate, din care 222 pe segmentul avizare-autorizare şi 16 pe segmentul prevenirea incendiilor, cereri soluţionate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

În domeniul Operativ, acţiunile de intervenţie au fost coordonate tehnic de către Centrul Operaţional Judeţean, fiind îndeplinite de cele 9 (nouă) subunităţi de intervenţie şi 3 (trei) puncte de lucru, personalul operativ de la reședința inspectoratului participând la acţiunile complexe de intervenţie în cadrul grupărilor operative sau în cadrul grupelor de sprijin constituite la nivelul reşedinţei inspectoratului.

În anul 2021, la nivelul zonei de competenţă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al judeţului Suceava au fost înregistrate următoarele date statistice:

 1. a) 15.449 ieșiri la intervenții, față de 14.684 ieșiri la intervenții în anul 2020, din care:
 • 146 întoarceri din drum, față de 147 în anul 2020;
 • 129 deplasări fără intervenţie, față de 122 în anul 2020;
 • 20 alarme false, față de 14 în anul 2020.
 1. b) din totalul ieșirilor la intervenții, 15.154 au fost situații de urgență (în medie 41,51 intervenții/zi), față de cele 14.401 situaţii de urgenţă în anul 2020.

Din cele 15.154 situații de urgență înregistrate în anul precedent, repartiția acestora pe tipuri de intervenție este următoarea:

 • 555 cazuri de urgenţă asistate de S.M.U.R.D. (49,85%), din care 490 intervenții pentru descarcerare;
 • 884 incendii – 2,42 incendii/zi (5.83%);
 • 039 alte situaţii de urgenţă (13,46%);
 • 378 intervenții pentru asistenţa persoanelor (2,49%);
 • 7 intervenții pentru protecția mediului (0,05%);
 • 031 alte intervenții (26,60%).

Pentru îmbunătățirea performanțelor operative, cunoașterea zonei de competență, respectiv, punerea în lucru a unor proceduri specifice de intervenție, s-au desfășurat 134 recunoașteri în teren și 39 exerciții cu forțe și mijloace în teren. De asemenea, subunitățile de intervenție au efectuat un număr de 87 misiuni de sprijin în cadrul urgenței a II-a.

În anul 2021 serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă (inclusiv Serviciile Voluntare/Private pentru Situații de Urgență) au fost solicitate la 15.154 intervenții, faţă de 14.401 intervenţii în anul 2020 (creșterea find cu 4,96%), din care: 783 incendii propriu-zise – în anul 2021, faţă de 652 incendii propriu-zise în anul 2020 (creștere cu 20,09%), 101 incendii de vegetaţie uscată în anul 2021, faţă de 196 incendii de vegetaţie uscată în anul 2020 (scădere cu 94,05%), precum şi 7.555 cazuri de urgenţă asistate de S.M.U.R.D. – anul 2021, faţă de 6.835 cazuri de urgenţă asistate de S.M.U.R.D. în anul 2020 (creștere cu 10,53%).

Repartiția pe subcategorii a celor 378 intervenții pentru asistența persoanelor este următoarea:

 • 19 intervenții pentru degajări persoane (spații publice, căzute sub dărâmături sau alte medii ostile vieții);
 • 107 intervenții la persoane blocate (în locuință, lift);
 • 214 intervenții pentru transportul persoanelor supraponderale;
 • 35 intervenții pentru căutarea-salvarea persoanelor dispărute/rătăcite – terestru;
 • 3 intervenții pentru căutarea-salvarea persoanelor în mediul acvatic.

Repartiția pe subcategorii a celor 2.039 intervenții la alte situații de urgență este următoarea:

 • 50 intervenții la inundații;
 • 765 intervenții în contextul pandemiei, din care 251 desfășurate de către echipajele de prim ajutor calificat și asistență medicală de urgență;
 • 151 intervenții de asigurare a evenimentelor publice de amploare sau care pot genera situații de urgență;
 • 62 intervenții pentru asanarea teritoriului de muniția rămasă neexplodată;
 • 5 misiuni de distrugere a muniției rămase neexplodată;
 • 6 alte situații de urgență.

Repartiția pe subcategorii a celor 4.031 alte intervenții este următoarea:

 • 41 intervenții salvări de animale;
 • 6 misiuni de transport apă menajeră;
 • 011 misiuni asigurare/supraveghere zonă probabilă de producerea unei situații de urgență;
 • 973 alte intervenții.

În anul 2021, pe teritoriul judeţului Suceava au avut loc 884 incendii (inclusiv cele de vegetație uscată), faţă de 848 incendii produse în anul 2020.

Serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă au stins 232 incendii în cooperare cu serviciile profesioniste (26,24%) şi 7 singure (0,79%).

Pentru cele 783 incendii produse la locuințe particulare, operatori economici și alte instituții, autoturisme, alte tipuri de construcții, rata incendiilor a fost de 100,53 la suta de mii de locuitori, respectiv 91,54 la mia de kilometri pătraţi.

Din totalul incendiilor anterior menționate, 636 au fost la locuinţe şi anexe din gospodăriile populaţiei – 82,28%, 13 în agricultură – 1,67%, 2 în silvicultură – 0,15%, 12 în industrie – 1,75%, 8 la producția de energie termică, gaze şi apă – 1,03%, 5 la comerţ – 0,63%, 7 la hoteluri şi restaurante – 0,89%, 18 la transport şi depozitare – 2,30%, 10 la administraţie publică – 1,27% şi 72 în alte forme de activităţi – 9,06%.

În anul 2021 s-au înregistrat 636 incendii la locuinţe individuale/colective şi anexe gospodăreşti (în medie 1,74 pe zi) – în care sunt incluse şi mijloacele de transport proprietate individuală (589 incendii la locuinţe şi anexe, 32 la mijloacele de transport proprietate individuală şi 15 la terenuri ale cetăţenilor).

 Din totalul acestora, 419 au avut loc în mediul rural (65,88%) şi 217 în mediul urban (34,12%).

În ceea ce privește cauzele probabile de producere a incendiilor, repartiția numerică a celor care a condus la inițierea și dezvoltarea incendiilor este următoarea:

 • Efectul termic al curentului electric – 119 – 13,46%;
 • Scurtcircuit electric – 112 – 12,67%;
 • Flacără – 198 – 22,40%;
 • Jar sau scântei – 288 – 32,58%;
 • Efectul termic – 124 – 14,03%;
 • Alte cauze – 43 – 4,86%.

Pe timpul tuturor acţiunilor de salvare derulate în cadrul celor 15.154 de situații de urgență, au fost înregistrate următoarele date:

 • au fost salvate 39 de persoane, 35 adulți și 4 copii;
 • au fost evacuate 13 persoane, 11 adulți și 2 copii;
 • au fost asistate medical 7.942 persoane;
 • au fost salvate şi protejate bunuri în valoare de aproximativ 123 milioane lei;
 • au fost salvate 24 animale mari, 56 animale mici şi 154 păsări.

În incendiile produse în anul precedent și-au pierdut viața 7 persoane, cu trei mai multe față de anul 2020 (4 decedați).

În anul 2021, Grupa Pirotehnică a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Bucovina” al judeţului Suceava a executat un număr de 93 de misiuni pirotehnice.

A fost asanată o suprafaţă de 4,2 ha de teren din teritoriul judeţului Suceava şi au fost ridicate un număr total de 2.784 bucăţi muniţie rămasă neexplodată, din care: 765 proiectile de artilerie, 25 bombe de aruncător, 6 grenade de mână ofensive şi defensive, 1 mină antitanc, 1.392 cartuşe de infanterie, 12 focoase artilerie şi 583 de alte elemente de muniție.

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (SMURD) a intervenit pentru un număr de 7.555 cazuri, acordând ajutor medical de urgenţă sau descarcerare unui număr de 7.293 persoane  (6.701 adulţi şi 592 copii).

Faţă de anul 2020, numărul cazurilor de urgenţă la care a participat SMURD  a crescut cu 2,39%, iar numărul persoanelor asistate a crescut cu 2,44%.

În perioada analizată, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava a intervenit la 490 accidente pe căile de comunicație (480 rutiere și 10 feroviare), în scădere cu 5, față de aceeași perioadă a anului anterior (495 accidente).

Compartimentul Monitorizare Situaţii de Urgenţă şi Dispecerat din structura Centrului Operaţional Judeţean asigură gestionarea apelurilor de urgenţă recepţionate prin Sistemul Unic de Apeluri de Urgenţă „SNUAU 112” precum şi monitorizarea, înştiinţarea, avertizarea, prealarmarea, alertarea instituţiilor cu atribuţii, în cazul producerii unor situaţii de urgenţă.

În anul 2021 s-au recepţionat prin intermediul „SNUAU 112” în dispeceratul STS Suceava 204.515 apeluri de urgenţă, din care 123.175 au fost gestionate de personalul din cadrul Dispeceratului comun ISU-SAJ, ponderea fiind de 60,22% din totalul apelurilor pe judeţ, aspect care exprimă volumul şi frecvenţa evenimentelor negative în care sunt implicaţi cetăţenii judeţului, vulnerabilitatea operatorilor economici, a localităţilor şi infrastructurilor din zona de competenţă. De remarcat este faptul că luna cea mai solicitantă pentru dispecerii inspectoratului nostru a fost octombrie, aceştia gestionând 16.856 apeluri de urgenţă. La polul opus se află luna aprilie, cu 8.865 apeluri de urgenţă gestionate.

În anul 2021 s-au primit de la instituţiile specializate, 343 de mesaje de informare, avertizare şi atenţionare meteo-hidrologice, astfel:

 • 29 avertizări/atenționări meteorologică COD ROȘU;
 • 87 avertizări meteorologice COD PORTOCALIU;
 • 227 avertizări/atenţionări meteorologice COD GALBEN.

În baza procedurilor existente, în situaţia producerii unor evenimente deosebite şi la primirea mesajelor de avertizare şi atenţionare hidrometeorologice, personalul operativ din dispeceratul comun a transmis cu prioritate, prin aplicaţia SMS/STS,  aproximativ 75.000 de mesaje de informare membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență şi instituţiilor care asigură funcţiile de sprijin în managementul situaţiilor de urgenţă.

În situația producerii unor situații de urgență generate de manifestarea unor factori de risc ai căror iminență de producere este contabilă într-un interval de timp imediat, personalul din cadrul Dispeceratului comun ISU-SAJ transmite, în timpul cel mai scurt, un mesaj de avertizare către populație prin intermediul aplicației informatice dedicate RO-Alert, către unitățile administrativ-teritoriale vizate. În acest sens, în perioada analizată, dispecerii noștri au transmis un număr de 65 mesaje de avertizare (26 pentru fenomene meteo-hidrologice periculoase imediate și 39 pentru prezența carnivorelor mari în zonele populate – urși), în creștere cu 25 mesaje față de anul anterior.

Pe parcursul anului 2021, atât structurile cu reprezentare în Comitetul Judeţean pentru Situații de Urgență, cât şi Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă și centrele operative şi-au concentrat eforturile pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă care s-au produs în judeţul Suceava. Măsurile întreprinse în comun la nivel județean și local, precum şi coordonarea eficientă a intervenţiilor au făcut ca în anul 2021 la nivelul judeţului Suceava să nu fie înregistrată nicio victimă ca urmare a producerii fenomenelor hidrometeorologice periculoase. Prin modul de organizare a activităţilor de prevenire şi limitare a efectelor situaţiilor de urgenţă, comparativ cu anii precedenţi, în majoritatea situaţiilor, autorităţile administraţiei publice locale au acţionat preventiv şi mult mai coerent, prin aplicarea unor măsuri menite să determine limitarea efectelor situaţiilor de urgenţă. Nu au fost constatate disfuncţionalităţi în activitatea de gestionare a situaţiilor de urgenţă, de către Grupurile de Suport Tehnic ale C.J.S.U. Suceava, acestea asigurând o cooperare şi colaborare permanentă pentru limitarea şi lichidarea efectelor situaţiilor de urgenţă.

Anul 2021 a fost unul cu rezultate bune din punct de vedere al activității de pregatire în cadrul Centrului de Antrenament și Pregătire Siret, ținând cont de situația creată de pandemie și condițiile impuse de legislația în domeniul diminuării impactului tipului de risc. Reluarea activității de pregătire a fost privită ca un mic „restart”, după o lungă pauză.

Pentru respectarea măsurilor de protecție aferente perioadei de pandemie, numărul de cursanți pe serie a fost redus. Astfel, în anul 2021 au participat la pregătire 224 de cursanți, atât din cadrul inspectoratului, cât și din rândul altor inspectorate din țară sau din rândul voluntarilor.

În ceea ce privește managementul reurselor umane, la finele anului 2021, statul de organizare al inspectoratului nostru era încadrat în proporție de 83,48%.

Activitatea logistică a avut ca principal obiectiv realizarea cadrului organizatoric și funcțional în vederea asigurării suportului material necesar desfășurării la parametrii de performanță a misiunilor specifice inspectoratului, urmărindu-se gestionarea optimă pe criterii de eficiență economică a resurselor logistice, precum și realizarea unei corelații optime între actul de decizie și modalitatea de finalizare a acestuia.

În prezent, gradul de dotare al inspectoratului cu tehnică de intervenţie, autovehicule de transport şi utilaje este de 50,11%, din care:

 • mijloace de transport auto, navale 30,97 % din necesar, astfel:

      – 21 cu o vechime sub 10 ani;

      – 27 cu o vechime peste 10 ani,

 • mijloace pentru prevenirea şi stingerea incendiilor 50,94 % din necesar, astfel:

      – 50 cu o vechime sub 10 ani;

      – 31 cu o vechime peste 10 ani,

 • mijloace şi tehnică de geniu 87,72 % din necesar, astfel:

     – 28 cu o vechime sub 10 ani;

     – 22 cu o vechime peste 10 ani,

 • mijloace de protecţie nucleară, biologică şi chimică 25,00 % din necesar, astfel:

     – 1 cu o vechime sub 10 ani;

 • tehnică, aparatură, echipamente medicale 69,70 % din necesar, astfel:

     – 20 cu o vechime sub 10 ani;

     – 3 cu o vechime peste 10 ani.

În ceea ce privește dotările pe linie tehnică, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava a dispus în anul 2021 de următoarele mijloace tehnice:

 1. Autovehicule / autospeciale:
 • semiremorcă O4 Krone – 1 cpl (complet) (de la IGSU);
 • container pirotehnic – 1 cpl (de la IGSU);
 • autospecială transport victime multiple – 2 cpl (de la IGSU);
 • Autoutilitară Dacia Dokker Van – 1 cpl (din fondurile Consiliului Județean);
 • autoturism Dacia Logan Essențial TCE 90 – 1 cpl (din fondurile Consiliului Județean).
 1. Alte bunuri achiziționate din fondurile proprii sau ale Consiliului Județean Suceava:
 • aparat izolant prevăzut cu sistem de alarmare în caz de lipsa mișcării – 15 cpl (de la UM Mizil);
 • rezervor carburant transportabil 1.000 litri – 1 buc (fonduri proprii);
 • detector portabil multigaz T4 CH4/O2 -2 buc (fonduri proprii);
 • furtun de refulare PSI tip C cu racorduri la rolă de 20 m – 96 buc (fonduri proprii);
 • furtun de refulare PSI tip B cu racorduri la rolă de 20 m – 66 buc (fonduri proprii);
 • cheie de impact cu acumulator – 3 cpl (fonduri proprii);
 • fierăstrău sabie cu acumulator – 3 cpl (fonduri proprii);
 • motofierăstrău Husqvarna 455 Rancher – 2 buc (fonduri proprii);
 • echipament individual de protecție pirotehnic – 5 cpl (din fondurile C.J.);
 • cric hidraulic tip crocodil 4T – 1 buc (din fondurile C.J.);
 • pistol refulare apă înaltă presiune, tip D – 7 buc (din fondurile C.J.);
 • aparat de splălat cu presiune – 3 buc (din fondurile C.J.);
 • kit pistol cu lance presiune – 3 buc (din fondurile C.J.);
 • mobilier pentru sala de ședințe a det. Rădăuți (din fondurile C.J.);
 • stingătoare P6 – 100 buc (din fondurile CJ);
 • generator de curent electric cu automatizare Maro 70 KW – 1 cpl (din fondurile CJ);
 • motopompă transportabilă Honda WB30 XT3 – 5 buc (din fondurile CJ);
 • detector metale – 1 buc (din fondurile CJ).

 

Suportul logistic al Consiliului Județean Suceava

Consiliul Judeţean Suceava a alocat în anul 2021 fonduri în valoare de 1.376.493 lei, față de 1.036.150 lei în anul 2020, în sprijinul misiunilor şi activităţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al județului Suceava.

Astfel, s-au achiziționat din fondurile Consiliului Județean Suceava o autoutilitară pentru transport materiale marca Dacia Dokker 1.5 DCI  în valoare de 67.500 lei și un autoturism Dacia Logan în valoare de 55.000 lei, pentru care s-au demarat procedurile de înmatriculare și s-au încheiat polițe CASCO și RCA.

De asemenea, s-au efectuat un număr 15 reparații la ambulanțele SMURD aparținând de A.D.I. EuroNEst și aflate în comodat la ISU Suceava și la autospecialele de stins incendii Renault Midlum, MAN, SCANIA în valoare de 53.500 lei.

S-au efectuat un număr 21 reparații la autoturismele proprietatea Consiliului Județean și aflate în folosința ISU Suceava, în valoare de 57.120 lei.

Din fondurile Consiliului Județean s-au achiziționat piese de schimb pentru reparațiile autospecialelor de stins incendii în valoare de 66.725 lei.

Pentru buna funcționare a activității inspectoratului pe linie de asigurarea a continuității alimentării cu energie electrică, s-a achiziționat și s-a pus în funcțiune un generator de 70 KVA cu automatizare  în valoare de 80.000 lei;

Proiecte

 1. Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava este partener în cadrul proiectului “Îmbunătățirea nivelului de siguranță și securitate a populației în zona transfrontalieră prin intensificarea acțiunilor comune de instruire și cooperare în domeniul gestionării situațiilor de urgență – BRIDGE”. Obiectivul principal al unității îl reprezintă construirea unui „Poligon pentru pregătirea de specialitate a personalului de intervenţie în situaţii de urgenţă din România şi Ucraina” în orașul Siret, având la dispoziție un buget în valoare de aproximativ 4.250.000 de euro.

În anul 2021 au fost desfășurate procedurile de achiziție și atribuite următoarele contracte:

– contractul de execuție lucrări în valoare de 14.525.237,22 lei cu TVA, pentru construirea pavilionului administrativ, amenajarea heliportului, împrejmuirea imobilului, racordarea la utilități și amenajarea platformelor pentru amplasarea echipamentelor de pregătire;

– contractul de serviciilor de asistență tehnică – dirigenţie de şantier în valoare de 113.050,00 lei cu TVA, pentru verificarea execuției corecte, din punct de vedere calitativ și cantitativ, a lucrărilor de construcție;

– contract de furnizare utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj în valoare de 9.060,542.19 lei cu TVA.

Până în prezent au executate lucrări în valoare de 3.019.913,88 lei cu TVA, reprezentând 20% din valoarea contractată.

De asemenea, în anul 2021 cadrele inspectoratului au organizat și participat la alte activități necesare implementării proiectului, cum ar fi: conferința de deschidere a proiectului, comitete directoare, întâlniri pentru analiza cadrului legal.

 1. În luna noiembrie 2021 Consiliul Județean Suceava, în calitate de lider a semnat contractul de finanțare soft „SAFEPROT – Siguranţă şi protecţie – factori comuni în cooperarea transfrontalieră”, în care I.S.U. Suceava are calitatea de beneficiar final, proiect depus în cadrul Programului Operaţional Comun România-Ucraina 2014-2020, Obiectivului tematic 8 – Provocări comune în domeniul siguranţei şi securităţii, Prioritatea 4.2 – „Sprijinirea activităţilor comune pentru prevenirea dezastrelor naturale şi a celor provocate de om precum şi acţiuni comune în situaţii de urgenţă”.

Prin acest proiect, Consiliul Județean Suceava sprijină echipele specializate din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al judeţului Suceava cu următoarele echipamente: un excavator multifuncţional cu remorcă de transport, o instalaţie de potabilizare a apei şi 5 echipamente individuale pentru alpinişti – salvatori, în valoare totală de aproximativ 220.000 euro.

Managementul financiar desfăşurat în acest an a fost orientat astfel încât bugetul aprobat să fie direcţionat către obiective cu rezultate concrete în sprijinirea gestionării situaţiilor de urgenţă, respectiv, să se poată trece de la un buget de resurse la un buget de politici economice.

De asemenea, s-a urmărit consecvent ca evidenţa contabilă să ofere îmbunătăţirea calităţii informaţiilor financiare, prin trecerea de la contabilitatea de casă orientată pe intrări (resurse), la contabilitatea de angajamente orientată pe ieşiri (rezultate economice), astfel încât toţi purtătorii de informaţii din situaţiile financiare să fie relevanţi, credibili, să reprezinte fidel poziţia financiară şi rezultatul patrimonial al instituţiei şi să fie cât mai compleţi sub toate aspectele semnificative.

Informarea populaţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă s-a concretizat prin transmiterea către mass-media locală, zonală şi naţională a 250 de buletine informative, comunicate și informări de presă, precum și a aproximativ 400 de mesaje pe grupul PRESS, din aplicația WhatsApp. Pe lângă acestea, au mai fost numeroase informări telefonice sau prin intermediul poştei electronice, inclusiv postări pe reţeaua de socializare Facebook.

Toate solicitările de informaţii de interes public, 444 cereri înregistrate (5 scrise şi 439 verbale), au fost rezolvate favorabil, pe loc sau în timpul prevăzut de lege.

Anul 2021 a fost un an încărcat de evenimente, atât în plan operațional, cât şi în zona structurilor suport. Perioada analizată a fost caracterizată de intervenții și misiuni complexe, eforturile fiind centrate pe asigurarea unui răspuns optim și eficient la toate intervențiile și activitățile din sfera de competență a instituției noastre.

Din nefericire, la fel ca și în anul 2020, anul 2021 a fost caracterizat de manifestarea riscului generat de virusul SARS-CoV-2, unitatea fiind implicată, atât în plan activ, cât și reactiv, alături de autorități publice în gestionarea pandemiei.

De asemenea, perioada analizată se caracterizează prin numeroase și intense schimbări în toate domeniile de activitate, acestea fiind generate în special de dinamica societății civile, dinamica înregistrată pe toate planurile: relaționare, interdependență, dezvoltare, nivel crescut de exigență, provocări noi și oportunități, acestea fiind în strânsă corelare cu evoluția rapidă în domeniul tehnologic, social, cu modificările climatice și accentuarea fenomenului de globalizare.

În acest context, putem estima faptul că adaptabilitatea profesională rapidă în dimanica impusă de cerințele societății a devenit „cerință obligatorie”, sens în care, pentru perioada imediat următoare, eforturile instituției vor fi centrate pe asigurarea calității resursei umane, dublate de existența unei tehnici de intervenție performante

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Știm că reclamele sunt obositoare...

Am detectat faptul că folosești o extensie de blocare a reclamelor (AdBlocker). Pentru a putea vizualiza conținutul SuceavaLive și pentru a ne susține munca, te rugăm să dezactivezi extensia și să „Reîncarci pagina”.