LICEUL TEHNOLOGIC “VASILE COCEA” MOLDOVITA, în calitate de Beneficiar al finanțării, împreună cu LICEUL TEHNOLOGIC “ION NISTOR” VICOVU DE SUS, în calitate de Partener anunță lansarea proiectului ,,Stagii de practică pentru elevi, primul pas pentru o carieră de succes”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

Proiectul face parte din Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe, Prioritatea de investiții 10.iv: Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie. Obiectivul specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe  sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 2.373.577,33 lei, iar valoarea finanțării nerambursabile este de maxim 2,326.105,78 lei, echivalentă cu 98.00 % din valoarea totală eligibilă aprobată. 

Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni, în perioada 24.09.2020-23.09.2022

Locul de desfășurare al proiectului: regiunea Nord-Est, Județul Suceava.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea aptitudinilor și competențelor  profesionale practice specifice pentru 181 elevi (din care min. 60% din mediul rural) înmatriculați în sistemul național de învățământ (învățământ profesional și liceal – ISCED 3), dintre care 86 la Liceul Tehnologic “Vasile Cocea” Moldoviţa, şi 95 la Liceul Tehnologic “Ion Nistor”, Vicovu de Sus, prin programe de învățare la locul de muncă, în domeniile Servicii, Resurse naturale și protecţia mediului, Industrie textilă şi pielărie, Fabricarea produselor din lemn, domenii din sectoare  cu potențial competitiv și de specializare inteligentă, identificate conform SNC și SNCDI, în vederea inserției viitoare pe piața muncii a cel puțin 39 de elevi dintre aceștia.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. OS1 – Dezvoltarea și furnizarea de servicii integrate de orientare, consiliere profesională și dezvoltare personală în sprijinul tranziției de la școală la viaţa activă pentru 181 de elevi, dintre care minim 136 (peste 75%) dobândesc o calificare, 39 (minim 21%) se angajează și 19 (peste 10%) își continuă studiile sau urmează alte cursuri de formare. Aceștia vor beneficia de activități de consiliere, orientare profesională și îndrumare cu experți competenți și cu o bogată experiență. Elevii vor fi astfel sprijiniți să finalizeze studiile și apoi să opteze pe baza competențelor și a propriilor nevoi pentru continuarea studiilor și/sau angajare.
  2. OS2 -Participarea la programe de învățare la locul de muncă performante, interactive și innovative, competiții profesionale/activități de tip firmă de exercițiu pentru 181 de elevi și angajarea a minim 39 (21%) dintre aceștia ca urmare a finalizării acestora. Se urmărește efectuarea de stagii practice la angajatori din România conform planurilor de învățământ aprobate pentru 181 de elevi din domeniile Servicii, Resurse naturale și protecţia mediului, Industrie textilă şi pielărie, Fabricarea produselor din lemn, și organizarea de competiții profesionale cu premii pentru aceștia.
  3. OS3 – Dezvoltarea de parteneriate între unitățile de învățământ și partenerii de practică / potențiali angajatori pentru susținerea și îmbunătățirea procesului educațional și în vederea facilitării accesului pe piața muncii, inclusiv prin crearea unui sistem de informare coordonată, între toate părtile implicate (elevi, părinti, angajatori, unități de învățământ). Se urmărește astfel îmbunătățirea nivelului de informare, conștientizare și înțelegere a acestora privind oportunitățile oferite în cadrul proiectului, dar și în afara lui, precum și identificarea de soluții practice, viabile, inovative de îmbunătățire permanentă a ofertei de stagii.

Principalele subactivități ale proiectului sunt următoarele:

A1.1 Definirea metodologiei de selecție și de lucru cu grupul țintă și a metodologiei de acordare a subvențiilor și premiilor;

A1.2 Organizarea și efectuarea selecției, menținerea grupului țintă;

A1.3 Acordarea subvențiilor și premiilor grupului țintă;

A2.1 Crearea și întreținerea de medii de practică în unitățile de învățământ în parteneriat cu agenții economici;

A2.2 Organizarea și derularea programelor de învățare la locul de muncă;

A3.1 Organizarea și desfășurarea de activităţi de orientare, consiliere profesională și dezvoltare personală;

A4.1 Organizarea și desfășurarea de competiții profesionale;

A4.2 Organizarea și desfășurarea de activități de tip firmă de exercitiu;

A5.1 Desfășurarea de campanii de informare coordonată, în ambele sensuri: de la companii/sectorul privat către unitățile de învățământ privind nevoile de instruire, precum și de la unitățile de învățământ către agenții economici/partenerii de practică, pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii la nivel național/regional/local;

A5.2 Atragerea de parteneri de practică și de parteneri sociali (potențial angajatori – agenți economici, actori din domeniul cercetării și inovării etc) și elaborarea parteneriatelor cu unitățile de învățământ;

A5.3 Identificarea de soluții viabile de îmbunătățire a ofertei și curriculei programelor de învățare la locul de muncă, de continuare a studiilor/învățare pe parcursul vietii, de angajare;

A6.1 Management de proiect;

A7.1 Activități aferente cheltuielilor indirecte.

Proiect cofinanțat din din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Date de contact:

Director: Clitnovici Gelu Gheorghe

Email: gelucl@yahoo.com

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.