În Monitorul Oficial nr. 92/2016 s-a publicat Ordinul nr. 117/2016 pentru modificarea şi completarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr.1.738/2015 privind aprobarea termenelor pentru soluţionarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate, ordin care se aplică de la data de 8 martie 2016.

Ordinul prevede că, în cazul în care, printr-o singură cerere, sunt solicitate înscrieri succesive, încheierea de carte funciară se eliberează în termenul cel mai lung dintre termenele stabilite pentru serviciile solicitate. Dacă înscrierile succesive presupun şi intabularea dreptului de ipotecă convenţională sau a dreptului de ipotecă legală constituit în aplicarea Programului Prima Casă, încheierea de carte funciară se eliberează în termenul aferent încheierii de intabulare a dreptului de ipotecă

Cu privire la termene, ordinul stipulează că acestea  se calculează pe zile lucrătoare, ziua înregistrării cererii în registrul general de intrare neintrând în calculul acestora. Prin excepţie de la prevederile de mai sus, modificarea legislativă dă posibilitatea ca  directorul oficiului teritorial să poate stabili, prin decizie, termene mai scurte decât cele prevăzute în anexă, cu consultarea prealabilă a preşedintelui Camerei Notarilor Publici în a cărei rază de activitate este situat oficiul teritorial.

Cererile care fac obiectul înregistrării în registrul general de intrare pot fi soluţionate în regim de urgenţă, la solicitarea persoanei interesate şi cu achitarea unui tarif suplimentar. Solicitarea soluţionării unei cereri în regim de urgenţă se poate face atât în momentul înregistrării acesteia în registrul general de intrare, cât şi ulterior, în baza dovezii achitării diferenţei de tarif.

Termenele de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor în regim de urgenţă sunt cele prevăzute în anexă şi se calculează de la data achitării tarifului de urgenţă, situaţie în care ziua înregistrării intră în calculul termenului. Dovada achitării tarifului de urgenţă se înregistrează în Registrul general de intrare la cererea iniţială şi se ataşează la dosar de îndată. În cazul serviciilor de publicitate imobiliară solicitate prin intermediul notarilor publici, în ceea ce priveşte dovada achitării tarifului, rămân aplicabile prevederile Metodologiei de încasare şi virare a tarifelor de publicitate imobiliară de către notarii publici.

Termenul de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor în regim normal este un termen fix, iar eliberarea acestora în regim normal se face la împlinirea termenului.

Termenul de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor în regim de urgenţă este un termen maximal, iar eliberarea acestora în regim de urgenţă se poate face oricând în acest termen.

Prin Ordin, a fost scoasă din text prevederea potrivit căreia, în situaţia în care serviciul solicitat nu poate fi furnizat în termen din cauza lipsei unor documente necesare soluţionării cererii, termenul de soluţionare se va calcula de la data completării cu datele sau actele solicitate prin nota de completare a dosarului.

Pe grupe de servicii, Lista anexă la ordin prezintă termenele de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate.

O primă categorie constă în avize, recepţii şi furnizare date:

 • avize şi recepţii;
 • furnizare date de cadastru, geodezie şi cartografie

O a doua categorie se referă la servicii de cadastru şi publicitate imobiliară:

 • prima înregistrare a imobilelor/unităţilor individuale;
 • dezmembrare/Comasare;
 • intabulare sau înscriere provizorie;
 • notare;
 • rectificare;
 • actualizare informaţii tehnice;
 • consultare/informare.

În ce priveşte această utimă grupă de servicii – consultare/informare – Agenţia oferă on-line extrase de carte funciară pentru informare, precum şi copii după documente de arhivă. Pentru schimbarea certificatului de autorizare pentru persoane fizice/juridice sau emiterea certificatului de autorizare pentru geodezii cu drept de semnătură, termenul se calculează de la data comunicării rezultatelor finale ale comisiei de autorizare, nu de la data înregistrării cererii de autorizare.

Prezentăm câteva termene de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate, în conformitate cu anexa la acest Ordin:

 • Extras de carte funciară pentru informare şi extras de carte funciară pentru autentificare – termen normal două zile/ termen în regim de urgenţă o zi;
 • Certificat privind identificarea numărului topografic/cadastral şi de carte funciară după numele/denumirea proprietarului – termen normal zece zile/ termen în regim de urgenţă trei zile;
 • Eliberare duplicat – termen normal trei zile/ termen în regim de urgenţă o zi;
 • Înscriere construcţii, extindere sau desfiinţare construcţii şi actualizare categorie de folosinţă, destinaţie sau alte informaţii tehnice – termen normal 15 zile/ termen în regim de urgenţă cinci zile;
 • Recepţie dezmembrare/comasare, înscriere dezmembrare/comasare în cartea funciară – termen normal șapte zile/ termen în regim de urgenţă trei zile;
 • Aviz începere lucrări – termen normal șapte zile/ termen în regim de urgenţă două zile.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.