Încă din toamna lui 2015 legiuitorul a decis să acorde anumite facilități fiscale celor care au obligații fiscale neachitate, în sensul de a amâna plata acestora și de a anula obligațiile de plată accesorii.

Pare că mulți români împovărați de taxe au salutat această idee și au ales să urmeze procedura stabilită de legiuitor pentru a beneficia de aceste facilități fiscale. Având în vedere că procedura inițială nu reglementa anumite situații, a fost necesară modificarea și completarea acesteia prin Ordinul MFP nr. 378/2016 pentru modificarea şi completarea Procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de către organul fiscal central, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3831/2015. Acesta a fost publicat în Monitorul Oficial 219, din 24 martie 2016, prevederile sale intrând în vigoare chiar de la data publicării.

Legiuitorul a stabilit că obligațiile de plată accesorii care pot face obiectul facilităților fiscale sunt penalitățile de întârziere, o cotă de 54,2% din dobânzi și o cotă de 77,1% din majorările de întârziere datorate până la 1 iulie 2010. Aceste obligații de plată accesorii sunt aferente obligațiilor de plată principale restante la 30 septembrie 2015 inclusiv, celor declarate suplimentar de contribuabil prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile fiscale principale cu scadențe anterioare datei de 30 septembrie 2015 inclusiv, celor cu termene de plată până la 30 septembrie 2015 inclusiv și stinse până la această dată și celor cuprinse în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale în derulare. În plus, enumerarea de mai sus a fost completată și cu obligațiile de plată principale cuprinse în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale și comunicate în perioada 1 octombrie – 21 octombrie 2015.

Termenul de inspecție fiscală în derulare nu a fost explicat la data adoptării procedurii în 2015, astfel încât, practica, a dovedit că se impunea clarificarea acestuia. Astfel, inspecția fiscală în derulare la 21 octombrie 2015 înseamnă inspecția începută anterior acestei date și pentru care decizia de impunere s-a emis și s-a comunicat începând cu 22 octombrie 2015 sau s-a emis anterior datei de 21 octombrie 2015 și s-a comunicat începând cu 22 octombrie 2015.

Noutățile legislative precizează că organul fiscal va anula penalitățile de întârziere și o cotă de 54,2% din dobânzi, aferente obligațiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, și cuprinse în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale și comunicate între 1 octombrie 2015 și 21 octombrie 2015 dacă sunt îndeplinite anumite condiții. Astfel, diferențele de obligații de plată principale individualizate în deciziile de impunere emise ca urmare a inspecției fiscale sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege în termen de 30 de zile, începând cu 16 ianuarie 2016. O cotă de 45,8% din dobânzile aferente obligațiilor de plată de mai sus și individualizate în decizii de impunere/decizii referitoare la obligațiile fiscale accesorii este stinsă prin orice modalitate legală în 90 de zile începând cu 16 ianuarie 2016. S-a stabilit că cererea de anulare a accesoriilor se depune în 90 de zile începând cu 16 ianuarie 2016.

Regula este că acei contribuabili care doresc să beneficieze de facilitățile fiscale au obligația de a depune o notificare la organul fiscal care emite, ulterior, decizia de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii. Odată cu emiterea acestei decizii, s-a stabilit că pentru obligațiile de plată accesorii care fac obiectul amânării la plată nu începe sau nu se suspendă executarea silită. Cu titlu de noutăți legislative s-a stabilit că pentru aceste obligații de plată accesorii nu se efectuează stingerea până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data la care se împlinește termenul de depunere a acestei cereri. Anterior era prevăzut termenul limită de 30 iunie 2016, termen eliminat de prezentul act normativ și înlocuit cu sintagma „termenul de depunere a acestei cereri”. Astfel, dacă un contribuabil nu depune cererea de anulare a accesoriilor până la data la care, potrivit legii, se împlinește termenul de depunere a acesteia, organul fiscal va emite și va comunica decizia de pierdere a valabilității amânării la plată a obligațiilor de plată accesorii.

Pentru penalitățile de întârziere și pentru cota de 54,2% din dobânzi aferente obligațiilor de plată principale, cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale în derulare la 21 octombrie 2015, cererea de anulare a accesoriilor trebuie depusă după stingerea obligațiilor fiscale principale și a cotei de 45,8% din dobânzile aferente obligațiilor de plată principale individualizate în decizia de impunere emisă în urma inspecției fiscale, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data comunicării acestei decizii.

În prezent, se oferă posibilitatea contribuabilului de a-și retrage oricând cererea de anulare a obligațiilor de plată accesorii, prin depunerea unei cereri în acest sens la organul fiscal. Organul fiscal comunică contribuabilului decizia prin care ia act de retragerea notificării și desființează decizia de amânare la plată  a obligațiilor de plată accesorii. Trebuie reţinut că, prin retragerea cererii, contribuabilul își menține dreptul de a depune o nouă cerere. Legiuitorul oferă șansa de a putea beneficia de facilități fiscale acelor contribuabili care doresc acest lucru, respectând totodată regulile impuse de actele normative pentru parcurgerea acestei proceduri.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.