De la 1 ianuarie 2019, împrumutătorii se vor conforma regulilor de creditare, stabilite de BNR, în condițiile Regulamentului nr. 17/2012 astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 6/2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 950 din 9 noiembrie 2018.

Împrumuturile vor ține cont de gradul de îndatorare al solicitantului

Este introdus în Regulament indicatorul grad total de îndatorare care va trebui să reflecte îndatorarea totală a unui debitor.

Iată ce noutăți aduc, sub acest aspect, modificările la Regulamentul BNR:

– Gradul total de îndatorare se determină ca pondere a obligațiilor lunare totale de plată decurgând din credite sau alte finanțări rambursabile în veniturile nete lunare luate în considerare, respectiv veniturile din care s-au dedus obligațiile fiscale.

– Pentru determinarea gradului total de îndatorare, în cazul obligațiilor de plată decurgând dintr-o facilitate de creditare de tip revolving, suma luată în considerare de împrumutător nu poate fi mai mică de 3% din plafonul facilității de creditare acordate și se stabilește de împrumutător în reglementările proprii.

Gradul total de îndatorare, calculat de bancă, nu este influențat de impactul legat de îndatorarea totală a unui debitor.

Condiţii modificate privind diferenţierea clienţilor persoane fizice

Împrumutătorii stabilesc parametrii pe baza cărora acordă credite, ţinând cont de criteriile stabilite de BNR, criterii la care semnalăm ca noutăţi:

– categoriile de venituri considerate eligibile de către împrumutător, diferențiate pe categorii de clientelă, precum și coeficienții de ajustare aferenți în funcție de gradul de certitudine și de caracterul de permanență ale acestora;
– ATENŢIE LA NOUA PRECIZARE: coeficienții de ajustare nu se aplică veniturilor de natură salarială aferente contractelor pe durată nedeterminată;

– nivelurile maxime admise pentru gradul total de îndatorare, inclusiv fundamentarea acestora, diferențiate pe categoriile de clientelă, pe destinația creditului (de exemplu, credit de consum, credit pentru investiții imobiliare), pe tipul creditului (defalcat în funcție de moneda de exprimare sau, după caz, de indexare, de tipul dobânzii, respectiv fixă ori variabilă, de termenul de acordare a creditului și de comportamentul clientului în legătură cu onorarea serviciului datoriei determinat de calitatea garanției);

– metodologia de reconsiderare periodică a coeficienților de ajustare a veniturilor eligibile și nivelurilor maxime admise pentru gradul total de îndatorare, în vederea asigurării acurateței acestora pe o bază continuă.

Gradul total de îndatorare nu va putea depăşi 40%

Cea mai importantă modificare adusă la regulamentul BNR este cea potrivit căreia, la acordarea unui credit, nivelul maxim al gradului total de îndatorare nu poate depăși 40%.

Iată şi alte precizări:

– În cazul persoanelor care nu dețin și nu au deținut în proprietate niciun imobil cu destinație locativă, pe cale de excepție, la acordarea primului credit pentru investiții imobiliare contractat în scopul achiziționării unui imobil ce urmează să fie locuit de debitor, nivelul maxim al gradului total de îndatorare nu poate depăși 45%.

– La acordarea unui credit în valută sau indexat la cursul unei valute unei persoane neacoperite în mod natural la riscul valutar, împrumutătorii se asigură că ponderea obligațiilor lunare de plată decurgând din credite sau alte finanțări rambursabile în valută sau indexate la cursul unei valute în veniturile nete lunare luate în considerare, respectiv veniturile din care s-au dedus obligațiile fiscale, nu depășește 20%, cu excepția acordării primului credit pentru investiții imobiliare, contractat în scopul achiziționării unui imobil ce urmează să fie locuit de debitor unei persoane care nu deține și nu a deținut în proprietate niciun imobil cu destinație locativă, când ponderea nu poate depăși 25%.

Excepţii de la regula plafonului de 40%

Prin excepție, împrumutătorii pot depăși nivelul maxim al gradului total de îndatorare în cazul:

  1. a)creditelor de consum nou-acordate în fiecare trimestru, în limita a maximum 15% din volumul creditelor de consum acordate de împrumutător în trimestrul anterior;
  2. b)creditelor pentru investiții imobiliare nou-acordate în fiecare trimestru, în limita a maximum 15% din volumul creditelor pentru investiții imobiliare acordate de împrumutător în trimestrul anterior.

ATENŢIE – Excepția de mai sus nu se aplică în cazul creditelor a căror valoare depășește echivalentul în lei al sumei de 250.000 euro.

– Împrumutătorii pot utiliza excepția numai în relație cu categoria de debitori pentru care pot face dovada, pe baza datelor istorice din portofoliul de creditare propriu, că nivelul suficient al veniturilor de care aceștia dispun asigură premisele pentru administrarea adecvată a riscului de nerambursare la nivelul portofoliului de credite de consum, respectiv al celui de credite pentru investiții imobiliare; în sensul prezentului alineat, un nivel suficient al veniturilor nu poate fi mai mic decât salariul mediu net pe economie.

– BNR poate interveni, deoarece împrumutătorii păstrează o evidență corespunzătoare pentru a putea dovedi îndeplinirea cerințelor privind excepţţiile admise. Împrumutătorii raportează trimestrial la BNR volumul creditelor nou-acordate, în aceste condiţii, iar dacă, din informațiile de care dispune, rezultă că utilizarea excepției aduce atingere unei administrări adecvate a riscului de nerambursare, BNR poate impune împrumutătorului în cauză încetarea utilizării excepției.

Unele precizări tranzitorii

– Împrumutătorii se conformează dispozițiilor prezentului regulament începând cu data de 1 ianuarie 2019.

– Împrumutătorii soluționează solicitările de creditare formulate până la data 1 ianuarie 2019 conform normelor proprii aplicabile la data intrării în vigoare a regulamentului modificat.

– Nivelul maxim al gradului total de îndatorare nu se aplică creditelor acordate exclusiv în scopul rambursării datoriilor aferente creditelor contractate anterior intrării în vigoare a regulamentului modificat.

 

Sursa: www.legestart.ro

 

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.