Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a emis un nou proiect de ordin care clarifică şi simplifică procesul de încheiere a contractelor de furnizare a energiei electrice de către clienţii casnici.

Având în vedere procesul de liberalizare a pieţei de energie electrică, de la 1 ianuarie 2021 în scopul clarificării anumitor aspecte referitoare la procesul de încheiere a contractelor de furnizare a energiei electrice de către clienţii casnici s-a considerat necesar clarificarea documentelor care stau la baza încheierii contractului de furnizare a energiei electrice”, se arată în Nota de prezentare a proiectului de ordin.

Potrivit acesteia, ordinul detaliază ce trebuie să conţină oferta-tip, respectiv preţul energiei electrice furnizate defalcat pe componente, respectiv preţul energiei electrice care include tariful de transport componenta de injecţie în reţea (Tg), tarifele reglementate pentru servicii, respectiv tariful de transport componenta de extragere din reţea, tariful pentru serviciul de sistem, tariful pentru serviciul de distribuţie, taxe şi contribuţii stabilite prin dispoziţiile legale în vigoare. S-a precizat clar că în cazul schimbării furnizorului, clientul casnic şi clientul noncasnic mic comunică furnizorului indexul autocitit la data transmiterii notificării de schimbare a furnizorului; furnizorul are obligaţia de a prelua şi de a transmite operatorului de reţea (OR) indexul autocitit de clientul final, odată cu comunicarea la OR a datelor referitoare la contractul de furnizare. Indexul autocitit se ia în considerare de către OR la stabilirea consumului de energie electrică în procesul de schimbare a furnizorului.

În cazul în care clientul final nu transmite indexul autocitit, OR are obligaţia citirii indexului echipamentului de măsurare în perioada cuprinsă între data transmiterii notificării de schimbare a furnizorului şi data schimbării efective a furnizorului.

Este prevăzut dreptul furnizorului să rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice, în următoarele condiţii cumulative: i) a comunicat clientului final preavizul de deconectare; ii) a comunicat clientului notificarea de reziliere a contractului cu minimum 15 zile înainte de data rezilierii şi clientul final nu a achitat factura până în ziua anterioară datei de reziliere; notificarea de reziliere a contractului de furnizare a energiei electrice este un document distinct în forma stabilită de către furnizor şi conţine data la care se reziliază contractul, fără a fi condiţionat de întreruperea alimentării cu energie de către OR a locului de consum respectiv.

Totodată s-a considerat necesar abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 130/2015 privind aprobarea Procedurii privind alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aparţinând furnizorilor, producătorilor sau operatorilor de reţea, altele decât consumul propriu tehnologic al reţelelor electrice, şi includerea în Regulamentul de furnizare a energiei electrice doar a unor prevederi care să stabilească în principal modul de alimentare cu energie electrică a locurilor de consum aparţinând furnizorilor, producătorilor sau operatorilor de reţea, altele decât consumul propriu tehnologic al reţelelor electrice, astfel:

Producătorii alimentează cu energie electrică locurile de consum proprii, pentru asigurarea consumului propriu tehnologic astfel: a) prin intermediul unui furnizor; sau b) din energia electrică produsă, dacă producătorii au drept de furnizare. Operatorul de reţea (OR) şi operatorul de transport şi de sistem (OTS) alimentează propriile locuri de consum, altele decât consumul propriu tehnologic al reţelelor electrice, unde se desfăşoară activităţi administrative, precum şi locurile de consum reprezentând serviciile interne din staţiile electrice, prin intermediul furnizorilor sau prin achiziţii de pe piaţa angro.

Ce documente sunt necesare la momentul schimbării furnizorului

Pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, solicitantul trebuie să prezinte furnizorului următoarele documente: a) cererea de încheiere a contractului; în cazul solicitantului care alege o ofertă-tip, în cerere trebuie să se precizeze opţiunea acestuia privind oferta aleasă; b) copia actului de identitate/certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului al solicitantului; c) copia documentului din care rezultă deţinerea în proprietate sau în folosinţă a spaţiului care face obiectul locului de consum, din care, la solicitarea şi pentru protecţia clientului final, se pot şterge/anonimiza părţi nerelevante pentru activitatea de furnizare a energiei electrice.

Documentul poate fi orice act care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă, la alegerea solicitantului, inclusiv adeverinţa eliberată de administraţia publică locală în a cărei rază teritorială este situat imobilul din care rezultă că solicitantul este cunoscut că deţine imobilul sub nume de proprietar; în cazul în care documentul atestă un drept de folosinţă temporară asupra acestui spaţiu printr-un act încheiat cu proprietarul, solicitantul trebuie să prezinte acordul scris al proprietarului de drept pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, dacă această menţiune nu se regăseşte înscrisă în actul doveditor al dreptului de folosinţă; în cazul în care solicitantul nu deţine un document care să ateste dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra acestui spaţiu sau documentul respectiv nu are caracter definitiv, dar acesta declară în scris pe propria răspundere ca foloseşte legal spaţiul respectiv, atât timp cât locul de consum nu este revendicat de altcineva, furnizorul poate încheia un contract de furnizare a energiei electrice pe durată limitată de timp, de cel mult un an, cu posibilitatea de prelungire.

Prezentarea documentelor prevăzute mai sus, precum şi încheierea contractului de furnizare a energiei electrice se pot realiza şi prin mijloace electronice, cu respectarea legislaţiei în vigoare, în situaţia în care furnizorul oferă această posibilitate de contractare, se arată în proiectul de ordin, informează adevarul.ro.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.