În Monitorul Oficial, Partea I nr. 272 din 11.04.2016 s-a publicat Instrucţiunea nr. 2 a Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, emisă în aplicarea prevederilor art. 188 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

Articolul 188 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 reglementează modalitatea de atribuire a contractelor de achiziţii publice – Selecţia şi calificarea candidaţilor/ofertanţilor.

Conform instrucţiunii, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, atât prin anunţul/invitaţia de participare, cât şi prin documentaţia de atribuire, ca operatorul economic care participă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică să facă dovada capacităţii sale tehnice şi/sau profesionale referitoare la experienţa în implementarea unui/unor contract/contracte similar/similare atât ca tip şi complexitate, cât şi din punctul de vedere al rezultatului/funcţionalităţii urmărite prin scopul contractului ce se atribuie prin respectiva procedură.

Autoritatea contractantă stabileşte cerinţele minime de calificare, în corelare cu principiul proporţionalităţii, cu scopul de a obţine o confirmare că operatorii economici ce demonstrează îndeplinirea respectivelor cerinţe au capacitatea şi experienţa necesară pentru a gestiona şi duce la bun sfârşit, în condiţiile de performanţă impuse prin caietul de sarcini, contractul ce urmează a fi atribuit.

La stabilirea cerinţelor minime de calificare, autorităţile contractante vor ţine cont de aspecte precum: complexitatea, volumul, durata, valoarea şi natura contractului de achiziţie publică care urmează a fi încheiat, fără a se impune îndeplinirea unor condiţii ce nu prezintă relevanţă sau sunt disproporţionate în raport cu scopul urmărit.  Atunci când stabileşte cerinţele minime de calificare referitoare la experienţa în implementarea/realizarea unui/unor contract/contracte sau unor activităţi similare, autoritatea contractantă trebuie să ofere repere suficiente operatorilor economici interesaţi să participe la procedura de atribuire, pentru ca aceştia să poată determina nivelul de complexitate asociat cerinţei în cauză, prin corelare cu modul în care este descrisă, prin rezultatele aşteptate prevăzute de caietul de sarcini, complexitatea contractului de achiziţie publică ce urmează a fi atribuit, precum şi modul în care poate fi demonstrată îndeplinirea respectivelor cerinţe.

Atunci când autoritatea contractantă solicită ca operatorul economic să facă dovada capacităţii sale tehnice şi/sau profesionale va trebui să precizeze ce înţelege prin produse/servicii/lucrări similare cu cele care fac obiectul viitorului contract, utilizând pentru aceasta informaţii privind domeniul/tipologia în care se încadrează şi/sau scopul la care sunt utilizate precum şi să stabilească plafonul valoric/cantitativ şi numărul maxim de contracte prin care se poate atinge acest plafon. Cu privire la acest plafon valoric, nivelul impus de autoritatea contractantă nu poate fi mai mare decât:

 • valoarea estimată a contractului ce urmează să fie atribuit, în situaţia în care se utilizează un reper valoric asociat cerinţei;
 • cantitatea de produse/servicii/lucrări ce vor fi furnizate/prestate/executate în baza contractului care urmează să fie atribuit, în situaţia în care cerinţa este formulată în termeni cantitativi, sau prin raportare la anumiţi indicatori.

Pentru o evaluare unitară a modului de îndeplinire a cerinţei privind plafonul valoric asociat cerinţei referitoare la experienţa similară, autoritatea contractantă va menţiona în cadrul documentaţiei de atribuire cursul de referinţă ce va fi avut în vedere pentru calculul echivalenţei pentru contractele a căror valoare este exprimată în altă valută decât în lei.

 

Conform prevederilor Instrucţiunii, autoritatea contractantă are multiple variante de formulare a cerinţei legate de numărul minim un contract/maxim de contracte, în relaţia cu un anumit nivel minim stabilit pentru experienţa similară. Astfel, cerinţa poate fi formulată în funcţie de:

 • valoarea minimă la nivelul unui contract,
 • valoarea cumulată la nivelul unui număr maxim de contracte,
 • valoarea minimă cumulată la nivelul unui număr de contracte lăsat la latitudinea operatorilor economici,
 • cantitatea minimă de bucăţi la nivelul unui contract,
 • cantitatea cumulată minimă de bucăţi la nivelul unui număr maxim de contracte.

Atunci când impune cerinţe minime de calificare referitoare la experienţa similară, autoritatea contractantă trebuie să fie în măsură să motiveze aceste cerinţe, precum şi necesitatea solicitării acestora în raport cu natura şi anvergura contractului ce urmează a fi atribuit, elaborând în acest sens o notă justificativă care face parte din dosarul achiziţiei. Prin intermediul acesteia vor fi prezentate argumentele pentru care un operator economic ce nu îndeplineşte nivelul de complexitate asociat cerinţei de către autoritatea contractantă sau nu îl poate atinge prin numărul de contracte impus nu ar avea capabilităţile necesare pentru a duce la bun sfârşit contractul ce urmează a fi atribuit.

Instrucţiunea prevede în mod separat şi detaliat cum poate autoritatea contractantă să formuleze cerinţele privind experienţa similară în cazul contractelor de furnizare, a contractelor de servicii şi a contractelor de lucrări, prezentând chiar exemple de bune practici.

De asemenea, Instrucţiunea reglementează modalităţile de îndeplinire/demonstrare şi evaluare a experienţei similare. Astfel, autoritatea contractantă:

 • nu va îngrădi dreptul operatorilor economici de a demonstra livrarea de produse/prestarea de servicii prin orice tip de document emis sau contrasemnat de o autoritate sau de clientul beneficiar şi dreptul de a demonstra execuţia de lucrări prin orice tip de certificat sau document de bună execuţie;
 • are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al produselor/serviciilor/lucrărilor ce fac obiectul contractului prezentat drept experienţă similară, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant, o clauză în acest sens trebuind să fie introdusă în documentaţia de atribuire;
 • nu poate limita numărul de documente/certificate/etc. prezentate de operatorii economici, ci doar numărul de contracte la nivelul cărora au fost furnizate/prestate/executate produsele/serviciile/lucrările prin care se poate demonstra îndeplinirea cerinţei de calificare referitoare la experienţa similară.

Cu privire la operatorii economici Instrucțiunea prevede, fără a limita, categoriile de documente prin care operatorii economici pot îndeplini cerinţa privind experienţa similară:

 • declaraţie privind lista principalelor produse similare livrate în ultimii 3 ani/servicii similare prestate în ultimii 3 ani/lucrări executate în ultimii 5 ani, însoţită, după caz, de anexa la declaraţie pentru fiecare dintre contractele prezentate ca experienţă similară;
 • copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit;
 • certificate de predare-primire;
 • recomandări;
 • procese-verbale de recepţie;
 • certificări de bună execuţie;
 • certificate constatatoare.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.