Au fost revizuite pachetele de servicii precum şi condiţiile acordării serviciilor medicale / medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu / dispozitivelor medicale în concordanţă cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 161/2016.

Pentru toți furnizorii de servicii aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate:

– s-a modificat termenul în care aceștia au obligația transmiterii în platforma informatică a asigurărilor de sănătate a serviciilor off-line, de la maximum 72 de ore de la momentul acordării serviciului, la 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului. La stabilirea acestui termen, nu se ia în calcul ziua acordării serviciului și acesta se împlinește în a 3-a zi lucrătoare de la această dată. Aceasta măsură are în vedere posibilitatea raportării serviciilor în afara sărbătorilor legale și a zilelor nelucrătoare;

– optimizarea informării asiguraților și a persoanelor beneficiare ale pachetului minimal cu privire la serviciile din pachetul de bază și din pachetul minimal de care beneficiază în sistemul de asigurări sociale de sănătate și tarifele aferente acestor servicii, decontate de casele de asigurări de sănătate. Informațiile privind pachetele de servicii medicale și tarifele corespunzătoare serviciilor medicale vor fi afișate de furnizori în formatul stabilit de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și pus la dispoziția furnizorilor de casele de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală;

– au fost revizuite unele sancțiuni aplicabile furnizorilor aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, coroborând nivelul sancțiunii cu gravitatea nerespectării de către aceștia a unor obligații (sancțiuni graduale, începând cu avertisment, precum și diminuarea procentelor aplicabile în cazul sancțiunilor, în cazul nerespectării obligației de a transmite în platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate a prescripțiilor off-line în termen de 30 de zile calendaristice de la data prescrierii – pentru toate segmentele de asistență medicală la nivelul cărora se regăsesc medici prescriptori).

La nivelul farmaciilor – a fost modificată sancțiunea privind lipsa prezenței farmacistului în farmacie (se aplică sancțiuni graduale, cu informarea și a Colegiului Farmaciștilor din România).

Asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile paraclinice:

– implementarea unui management al listelor de prioritate la nivelul asistenței medicale ambulatorii de specialitate pentru specialitățile paraclinice – în vederea optimizării transparenței în sistemul de asigurări sociale de sănătate;

– afișarea de către casa de asigurări de sănătate a criteriilor și punctajelor aferente pe baza cărora s-a stabilit valoarea de contract pentru furnizarea de servicii medicale paraclinice, într-un format pus la dispoziție de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Asistență medicală spitalicească – implementarea unui management al listelor de prioritate pentru servicii programabile la nivelul asistenței medicale spitalicești – în vederea optimizării transparenței în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

În plus faţă de cele de mai sus, în proiectul de ordin se regăsesc următoarele elemente de noutate – valoarea minimă garantată a punctului „per capita” este de 4,3 lei, iar valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical este de 2,0 lei (anterior: 4 lei – valoarea minimă garantată a punctului „per capita” şi 1,9 lei – valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical).

În asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţi clinice valoarea minim garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical este de 2,0 lei (anterior: 1,8 lei).

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.