Oficiul de Cadastru şi Pubiicitate Imobiliară(OCPI) Suceava a primit de la Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) bugetul aprobat pentru finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de sector cadastral. Astfel, primăriile pot încheia, în această lună, contracte de finanţare cu OCPI Suceava pentru realizarea lucrărilor de Înregistrare sistematică.

În cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 (PNCCF), unităţile administrativ-teritoriale (UAT) primesc în acest an, pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică, suma de 150.000 de lei/UAT, faţă de 135.000 de Iei/UAT, în anul 2016. Totodată, potrivit modificărilor aduse Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, începând cu anul 2017, bugetele sunt multianuale, ceea ce înseamnă că primăriiie nu pierd fondurile alocate dacă nu finalizează lucrările până la sfirşitul anului.
Astfel, judeţului Suceava i-a fost repartizată suma totală de 15.750.000 de lei, sumă propusă pentru finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică din 105 UAT¬uri, din cele 114 ale judeţului, 9 dintre acestea fiind deja cuprinse în proiecte de cadastrare la nivelul întregii unităţi administrativ-teritoriale.

„În această perioadă, OCPI Suceava organizează întâlniri cu primarii, cu persoanele autorizate să execute lucrări de înregistrare sistematică şi cu notarii publici. La fel ca în 2016, prioritate au lucrările de înregistrare sistematică a terenurilor din extravilan şi a terenurilor care fac obiectul proiectelor de infrastructură de interes naţional, autostrăzi, reţele electrice, reţele de transport gaz”, a precizat Vasile Mocanu, director OCPI Suceava.

Pentru a veni în sprijinul primăriilor care doresc să acceseze aceste fonduri, ANCPI a actualizat Ghidul primarului privind desfăşurarea lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale. Ghidul este disponibil pe pagina web a ANCPI: http://www.ancpi.robnccf/documenteighidul-primarului-v04.pdf.

„Finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de sectoare cadastrale din extravilan, şi prin excepţie, din intravilan, se realizează în baza unui contract de finanţare încheiat de OCPI Suceava cu fiecare UAT solicitant. Contractele de finanţare între OCPI Suceava şi UAT-uri vor fi încheiate la sfârşitul lunii mai 2017. După semnarea contractelor de finanţare, UAT-urile vor încheia contracte de achiziţie a serviciilor de înregistrare sistematică. Procedura de achiziţie a serviciilor de inregistrare sistematică va fi derulată de UAT-uri, iar transferul fondurilor către primării va fi efectuat după deschiderea cărţilor funciare aferente imobilelor receptionate”, a declarat Mocanu.

În prezent, sunt în desfăşurare lucrări de înregistrare sistematică în toate unităţile administrativ-teritoriale ale judeţului Suceava, astfel:
I.    Lucrări finalizate la nivel de UAT: 1 (UAT Moara)
Lucrări în derulare la nivel de UAT: 8 (Mănăstirea Humorului, Frumosu, Dărmăneşti, Dorna Candrenilor, Cornu Luncii, Boroaia, Preuteşti, Forăşti) Lucrări finalizate la nivel de sector cadastral: 9 sectoare cadastrale din 6 UAT (Liteni, Siret, Bosanci, Capu Câmpului, Berchişeşti, Ilişeşti)
Lucrări în derulare la nivel de sector cadastral: 10 sectoare cadastrale din 7 UAT-uri (Iaslovăţ, Ciprian Porumbescu, Stroieşti, Rădăuţi, Moldova-Sulita, Stuipicani, Salcea)
II.    Lucrări în curs de contractare în 105 UAT-uri în baza finanţării aprobate pentru anii 2017-2018.
Programul naţional de cadastru si carte funciară 2015-2023 are ca obiectiv principal înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri si apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru si carte funciară. PNCCF este finanţat din veniturile proprii ale ANCPI în sumă de 4.050.885 mii lei (aproximativ 900 mil. euro), din fonduri externe nerambursabile obţinute prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, în cuantum de 1.408.010 mii lei (aproximativ 312 mil. euro).
De asemenea, în cadrul PNCCF lucrările de înregistrare sistematică pot fi finanţate din bugetele locale ale UAT-urilor.