Diurna este un drept care poate fi acordat prin reglementările aflate în vigoare oricărui salariat angajat în baza unui contract de muncă şi care merge într-o deplasare în interes de serviciu. Potrivit Codului Muncii, salariatul delegat are dreptul legal la plata cheltuielilor de transport şi de cazare, dar şi la o indemnizatie de delegare, în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil acestuia.

valizaCodul Muncii mai stabileşte că delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice pe parcursul unui an şi se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice cu condiţia ca  angajatorul să aibă acordul salariatului.

La ora actuală, în Romania, exista două tipuri de diurne. Este vorba, despre diurna internă care se acordă numai pentru deplasări în interiorul ţării și despre diurna externă care se acordă numai pentru deplasări în afara ţării.

Diurna externă se acordă conform HG 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinatate, pentru îndeplinirea unor misiuni temporare. Astfel, diurna se dă  în valută şi va fi la nivelul prevăzut pentru fiecare ţară în parte, în care are loc deplasarea. Diurna se acordă personalului trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar reprezentând printre altele:

 • vizite oficiale, tratative (negocieri), consultări, încheieri de convenţii, acorduri şi alte asemenea înţelegeri;
 • participări la târguri şi expoziţii; prospectarea pieţei; acţiuni de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică; contractări şi alte acţiuni care decurg din executarea contractelor de comerţ exterior;
 • documentare, schimb de experienţă;
 • cursuri şi stagii de practică şi specializare sau perfecţionare, inclusiv participarea elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice însoţitoare la olimpiade şi concursuri în domeniul învăţământului;
 • participări la congrese, conferinţe, simpozioane, seminarii, colocvii sau alte reuniuni, care prezintă interes pentru activitatea specifică a unităţii, precum şi la manifestări ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi altele asemenea;
 • primiri de titluri, grade profesionale, distincţii sau premii conferite pentru realizări ştiinţifice, culturale, artistice sau sportive;
 • desfăşurarea unei activităţi ştiinţifice, culturale, artistice sau sportive, temporare, fără dobândirea calităţii de salariat a partenerului extern, precum şi pentru ţinerea de cursuri în calitate de profesor vizitator;
 • executări de lucrări de construcţii, reparaţii şi amenajări la imobilele misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi ale celorlalte forme de reprezentare în străinătate, precum şi ducerea şi aducerea pe roţi a mijloacelor auto aparţinând acestor reprezentanţe;
 • transportul valizei diplomatice.

Conform prevederilor legale, cuantumul diurnei pentru fiecare ţară este stabilit în ţările UE, este situată la valoarea de 35 euro pe zi. Diurna externă se acordă în vederea acoperirii cheltuielilor de hrană, a celor mărunte uzuale, a cheltuielior de cazare precum şi a costului transportului în interiorul localităţii în care îşi desfăşoară activitatea. Diurna internă este reglementată de HG 1860/2006. În acest act normativ se menţionează că în cazul delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în cadrul localităţii, în interes de serviciu, poate primi diurna persoana care se deplasează pentru o distanţă mai mare de cinci kilometri faţă de localitatea unde îşi are locul permanent de muncă. Mai departe, este bine de ştiut că numărul zilelor  în care angajatul se află în delegare sau detaşare se calculează de la data şi ora plecării şi până la data şi ora înapoierii mijlocului de transport în localitatea unde este situat locul permanent de muncă. Dacă plecaţi o singură zi sau pentru ultima zi, în cazul delegării pentru mai multe zile, diurna vi se acordă numai dacă durata delegării este de cel putin 12 ore. De asemenea, este interzisă fixarea de la început a duratei delegării şi detaşării pentru o perioadă mai mică decât cea efectiv necesară pentru executarea sarcinilor respective, precum şi fracţionarea delegărilor şi detaşărilor prin rechemarea nejustificată a personalului înainte de îndeplinirea sarcinilor pentru care s-a dispus deplasarea şi detaşarea.

Personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, delegat sau detaşat de conducerea acestora să îndeplinească anumite sarcini de serviciu în localităţi situate la distanţe mai mari de 5 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă, are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport dus-întors, după cum urmează:

 • cu avionul, pe orice distanţă, clasă economică;
 • cu orice fel de tren, după tariful clasei a II-a, pe distanţe de până la 300 km, şi după tariful clasei I, pe distanţe mai mari de 300 km;
 • cu navele de călători, după tariful clasei I;
 • cu mijloace de transport auto şi transport în comun, după tarifele stabilite pentru aceste mijloace;
 • cu mijloace de transport auto ale unităţilor, dacă acestea au asemenea posibilităţi, cu încadrarea în consumurile lunare de combustibil, stabilite potrivit legii;
 • cu autoturismul proprietate personală.

La ora actuala, în România, valoarea diurnei legale pentru bugetari este de 17 lei pe zi.

Dacă o companie privată decide să acorde o diurnă de orice fel, internă sau externă, a carei valoare depaşeşte de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru salariaţii din instituţiile publice, atunci taxele de plătit sunt diferite. Astfel, această diurnă va fi supusă impozitului pe salarii (16%) şi va fi inclusă în baza lunară pentru contribuţii sociale obligatorii. Dacă societatea în cauză acordă o diurnă în limita a de 2,5 ori faţă de indemnizaţia bugetarilor, calculul taxelor se schimbă radical deoarece nu se mai plateşte impozit, nefiind inclusă în venituri salariale şi pentru că nu va fi cuprinsă în baza de calcul pentru contribuţiile sociale.

Este, de asemenea, important de ştiut că valoarea maximă pentru o diurnă neimpozabilă în cazul salariaţilor din privat este de 42.5 lei pe zi (2.5 x 17 lei diurna zilnică pentru bugetari).

Începând din 1 ianuarie 2016, diurna este deductibilă şi  pentru administratorii şi directorii cu contract de mandat, aceştia putând beneficia de diurnă în limita a 2.5 ori nivelul stabilit pentru instituţii publice. Ca şi în cazul angajaţilor, suma care depăşeşte această valoare se va considera venit impozabil şi se va taxa cu toate impozitele şi contribuţiile de asigurări sociale.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.