Nr.127/05.01.2016

A N U N Ţ

Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de referent, treapta II din cadrul Biroului energetic şi de utilităţi publice.

Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba scrisă şi interviul.

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
o cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru – Anexă la H.G.R. nr. 286/2011
o studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat
o vechime în specialitate necesară de minimum 6 luni.

Concursul se organizează conform calendarului următor:
• 18 ianuarie 2016, ora 1400 – termenul limită pentru depunerea dosarelor la sediul Primăriei municipiului Suceava;
• 25 ianuarie 2016, ora 1000 – proba scrisă ce se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Suceava;
• Data, ora şi locul susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului şi a rezultatelor finale se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei/concursului.
Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
În cazul în care se înregistrează contestaţii: comunicarea rezultatelor la contestaţii depuse precum şi a rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la depunerea contestaţilor, imediat după soluţionarea acestora.

Dosarul de concurs se constituie din:
– cererea de înscriere la concurs *
– curriculum vitae *
– copia actului de identitate
– copiile documentelor care să ateste studiile absolvite însoţite de originale, pentru conformitate;
– după caz, copia integrală a carnetului de muncă, conformă cu originalul, şi/sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor absolvite
– cazierul judiciar
– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152-252.
* formularul se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane – Bibliografie

RIMAR,
Ion Lungu

A N U N Ţ

Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de referent, treapta II din cadrul Biroului energetic şi de utilităţi publice.

Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba scrisă şi interviul.

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
o cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru – Anexă la H.G.R. nr. 286/2011
o studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat
o vechime în specialitate necesară de minimum 6 luni.

Concursul se organizează conform calendarului următor:
• 18 ianuarie 2016, ora 1400 – termenul limită pentru depunerea dosarelor la sediul Primăriei municipiului Suceava;
• 25 ianuarie 2016, ora 1000 – proba scrisă ce se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Suceava;
• Data, ora şi locul susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului şi a rezultatelor finale se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei/concursului.
Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
În cazul în care se înregistrează contestaţii: comunicarea rezultatelor la contestaţii depuse precum şi a rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la depunerea contestaţilor, imediat după soluţionarea acestora.

Dosarul de concurs se constituie din:
– cererea de înscriere la concurs *
– curriculum vitae *
– copia actului de identitate
– copiile documentelor care să ateste studiile absolvite însoţite de originale, pentru conformitate;
– după caz, copia integrală a carnetului de muncă, conformă cu originalul, şi/sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor absolvite
– cazierul judiciar
– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152-252.
* formularul se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane – Bibliografie

RIMAR,
Ion Lungu

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.