În Monitorul Oficial nr. 213, din data de 23 martie 2016, a fost publicat Ordinul ministrului Afacerilor Interne, ministrului Apărării Naționale, ministrului Justiției, directorului Serviciului Român de Informații, directorului Serviciului de Informații Externe, directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale și directorului Serviciului de Protecției și Pază nr. 31/M.25/999/8.148/237/259/221/2016 (Monitorul Oficial nr. 214 din 23 martie 2016) pentru aprobarea procedurilor de recalculare și de actualizare a pensiilor militare de stat.

Recalcularea pensiilor militare de stat se realizează de către casele de pensii sectoriale, înființate în condițiile Legii nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, pe baza datelor/documentelor existente în bazele de date/arhivele proprii, precum și a datelor/documentelor transmise de structurile din cadrul instituțiilor publice de apărare națională, ordine publică și securitate națională sau de beneficiarii pensiilor militare. Recalcularea pensiilor militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, prevăzute la art. 109 alin. (1) și art. 110 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, se realizează, după caz, pe baza următoarelor elemente:

 • vechimea cumulată rezultată din dosarul de pensionare, stabilită prin ultima decizie de pensie emisă în baza legislației în vigoare anterior datei de 1 ianuarie 2016;
 • procentele de calcul stabilite conform prevederilor art. 29, 39 și 108 din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 30 din aceeași lege;
 • situația soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază, corespunzătoare celor șase luni consecutive alese conform art. 28 din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau ultimelor șase luni de activitate în situația, în care beneficiarul nu își exprimă opțiunea, actualizate conform prevederilor legale care reglementează salarizarea militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare la data intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, care constituie baza de calcul;
 • gradul de invaliditate și cauza invalidității;
 • numărul de urmași înscriși la pensie;
 • Semnul Onorific în Serviciul Patriei sau similare deținute.

Procedura prevede că în vederea stabilirii bazei de calcul, casele de pensii sectoriale ale Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații comunică beneficiarilor, prin intermediul taloanelor de plată a pensiilor, necesitatea alegerii celor șase luni, consecutive, conform art. 28 din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare. Beneficiarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale ale Ministerului Afacerilor Interne și Serviciul Român de Informații completează o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1a a  procedurii, prin care aleg cele șase luni consecutive, pe care o depun/transmit la casa de pensii sectorială competentă, în interiorul termenului de șase luni de la data intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, respectiv până la 30 iunie 2016. Casele de pensii sectoriale ale Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații transmit în copie cererile și solicită eliberarea situației soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază necesară recalculării pensiei militare de stat, actualizate, conform prevederilor legale care reglementează salarizarea militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare la data intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

 • pentru cererile înregistrate la Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne, la unitatea din care beneficiarul a fost trecut în rezervă/i-au încetat raporturile de serviciu;
 • pentru cererile înregistrate la Casa de Pensii Sectorială a Serviciului Român de Informații, la unitatea militară care a eliberat adeverințele de venit.

În termen de 90 de zile de la data înregistrării întregii documentaţii  la casa de pensii sectorială competentă, casele de pensii sectoriale emit decizii de recalculare a pensiei. Deciziile, împreună cu baza de calcul privind recalcularea pensiei, se comunică în scris beneficiarilor, în termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii acestora.

Baza de calcul folosită la recalcularea pensiilor militare de stat este cea prevăzută la art. 28 din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, constituită din soldele/salariile lunare brute realizate la funcția de bază în 6 luni consecutive, din ultimii cinci ani de activitate în calitate de militar/polițist/funcționar public cu statut special, actualizată conform prevederilor legale care reglementează salarizarea militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare la data intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, și cuprinde următoarele elemente:

 • soldele/salariile de funcție sau elemente salariale similare realizate în cele șase luni consecutive;
 • soldele de grad/salariile gradului profesional deținut sau elemente salariale similare realizate în cele șase luni consecutive;
 • gradațiile sau elemente similare realizate în cele șase luni consecutive;
 • soldele/salariile/indemnizațiile de comandă/conducere sau alte elemente similare, după caz, realizate în cele șase luni consecutive;
 • solda/salariul de merit, după caz, realizat(ă) în cele șase luni consecutive;
 • indemnizația de dispozitiv/sporul pentru misiune permanentă sau alte elemente salariale similare, realizate în cele șase luni consecutive;
 • sumele reprezentând alte elemente salariale decât cele prevăzute mai sus, realizate în cele șase luni consecutive.

Procedura stabilește faptul că actualizarea soldei/salariului de funcție se efectuează în conformitate cu actele normative consecutive care au reglementat stabilirea funcțiilor în instituțiile de apărare națională, ordine publică și securitate națională, prin stabilirea evoluției succesive a sumelor/claselor de salarizare/coeficienților de ierarhizare până la data de 1 ianuarie 2016, respectiv prin echivalarea funcțiilor pe baza elementelor specifice reprezentate de suma/clasa de salarizare/coeficientul de ierarhizare, denumirea funcției, gradul militar/profesional al funcției, nivelul studiilor cu funcții în plată la data de 1 ianuarie 2016.

Actualizarea soldei/salariului de funcție prin stabilirea evoluției succesive a sumelor/claselor de salarizare/coeficienților de ierarhizare prevăzute de actele normative consecutive în vigoare la data la care a fost acordat dreptul până la data de 1 ianuarie 2016 se face prin identificarea soldei/salariului de funcție realizat în fiecare lună din cele 6 luni consecutive din documentele de plată ale acestora și utilizarea sumelor/claselor de salarizare/coeficienților de ierarhizare, după caz, transpuse la nivelul prevăzut de legislația în domeniul salarizării aplicabilă la data de 1 ianuarie 2016.

De asemenea, la actualizarea soldei/salariului de funcție prin echivalarea funcțiilor se au în vedere următoarele criterii:

 • categoria de personal, corpul profesional și arma/structura din care face parte funcția respectivă;
 • nivelul ierarhic al structurii din care fac parte funcția respectivă și gradul militar/profesional al acesteia;
 • categoria/tipul funcției, respectiv de conducere sau de execuție.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.