În Monitorul Oficial, Partea I nr. 274 din 12.04.2016 s-a publicat Procedura Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive,  din 07.04.2016.

Fac obiectul  procedurii sumele prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentând:

 • sume reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, actualizate cu indicele preţurilor de consum, precum şi dobânzile calculate până la data plăţii integrale;
 • diferenţele de timbru de mediu pentru autovehicule rezultate în urma contestării acestuia;
 • valoarea reziduală a timbrului de mediu pentru autovehicule

Stabilirea sumelor de restituit, se face de către organul fiscal competent, aflat în subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, iar restituirea efectivă a sumelor care fac obiectul prezentei proceduri se face de către unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent adică, în cazul persoanelor juridice şi al persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere – organul fiscal la care persoana este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe iar în cazul persoanelor fizice – organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana fizică.

În vederea stabilirii sumei de restituit şi a restituirii efective a sumelor cuvenite contribuabililor, potrivit legii, persoanele fizice sau juridice, depun la organele fiscale competente cererea şi documentaţia necesară. În situaţia în care contribuabilul înregistrează obligaţii fiscale restante, sumele prevăzute  se restituie numai după efectuarea compensării. Termenul de soluţionare a cererilor de restituire a sumelor cuvenite contribuabililor, potrivit dispoziţiilor legale, este de 45 de zile de la data înregistrării cererii de restituire la organul fiscal competent.

Contribuabilul care a achitat taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule poate solicita restituirea acesteia şi a dobânzilor calculate până la data plăţii integrale prin depunerea, la organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a unei cereri. Cererea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, contul bancar în care urmează sa fie restituită suma cuvenită contribuabilului. Cererea de restituire trebuie să fie depusă în cadrul termenului legal de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, respectiv în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la restituire. Data la care a luat naştere dreptul la restituire este data 31 august 2015 când a intrat  în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 40/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule.

La cererea de restituire se anexează următoarele documente:

 • actul de identitate al persoanei fizice/al reprezentantului persoanei juridice, împreună cu împuternicirea dată acestuia, în copie;
 • documentul care atestă plata taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. În situaţia în care persoana fizică sau juridică ce solicită restituirea taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, după caz, nu deţine documentul care atestă plata, verificarea plăţii se efectuează de către organul fiscal competent;
 • copia cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare, cu prezentarea în original a acestora.

Cererea de restituire, însoţită de documentele prevăzute mai sus, se poate depune la registratura organului fiscal competent sau se poate transmite prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Cererea de restituire se respinge de către organul fiscal competent prin emiterea unei decizii,  în următoarele situaţii:

 • în cazul în care contribuabilul care solicită restituirea taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, după caz, nu deţine documentul care atestă plata, în copie sau în original, iar plata nu poate fi identificată;
 • în situaţia în care contribuabilul nu anexează la cererea de restituire documentele prevăzute la pct. 2.4 ori nu transmite informaţiile şi documentele solicitate de organul fiscal, în termen de cel mult 60 de zile de la solicitare;
 • în situaţia în care contribuabilul nu indică în cererea de restituire contul bancar în care urmează sa fie restituită suma cuvenită.

Sumele de bani cuvenite se restituie în tranşe anuale. Graficul tranşelor anuale aprobate la restituire, întocmit de organul fiscal competent, va cuprinde, în mod obligatoriu, perioada de restituire pentru fiecare tranşă anuală, precum şi cuantumul acestora.

Perioada de restituire pentru fiecare tranşă anuală  este următoarea:

 • pentru prima tranşă anuală, perioada de restituire este luna următoare datei emiterii deciziei de soluţionare a cererii privind restituirea sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive;
 • pentru următoarele tranşe anuale perioada de restituire este: pentru cererile de restituire depuse în primul semestru al fiecărui an, perioada de restituire a tranşei este luna aprilie a fiecăruia dintre următorii 4 ani iar pentru cererile de restituire depuse în cel de-al doilea semestru al fiecărui an, perioada de restituire a tranşei este luna noiembrie a fiecăruia dintre următorii 4 ani.

Restituirea sumelor cuvenite contribuabililor se efectuează prin decontare bancară în contul bancar indicat prin cererea de restituire.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.