Proiectul de modificare și completare a Legii educației, care prevede ca elevii și părinții pot cere oricând examinarea psihocomportamentala a profesorilor şi învăţătorilor, pe baza unei simple reclamații, a fost adoptat cu 94 de voturi “pentru”, zero voturi împotrivă și zero abțineri în Senat, camera decizională. Dacă nu va fi atacat la Curtea Constituțională și va fi promulgat de șeful statului, va intra în vigoare din anul școlar următor.

Proiectul a fost argumentat de inițiatori prin faptul că în multe școli există situații în care conducerea nu poate solicita un examen de evaluare psihiatrică pentru un professor reclamat, deoarece nu are acordul consiliului de administrație, din care fac parte colegii profesorului în cauză. De aceea se introduce posibilitatea ca reclamația să fie depusă la inspectoratul școlar, care poate dispune, la cererea oricărei părți – angajati, parinti, elevi, parteneri sociali, organizatii sindicale etc. – un examen medical complet în ce îl privește pe angajatul a cărui aptitudine profesională de natură psihocomportamentală este contestată.

Legea educației naționale nr. 1/2011

La articolul 234, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) în situaţii de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală a personalului angajat într-o unitate şcolară, unitate conexă, casa corpului didactic, inspectorat şcolar, unitatea de învăţământ poate solicita, la sesizarea oricărui factor implicat în procesul educaţional, prin hotărâre a consiliului de administraţie al instituţiei în cauză, un nou examen medical complet.”

După alineatul (4) se introduc două noi alineate, alin.(4]) şi (42), cu următorul cuprins:

„(41) Situaţiile de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală sunt analizate şi stabilite de către o comisie formată din 3-5 membri, medici specialişti, constituită la nivel judeţean în baza unui protocol între Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Sănătăţii, care să realizeze expertiza capacităţii de muncă. .

(4²) Hotărârea Consiliului de administraţie nu este publică până la obţinerea rezultatului de la comisia prevăzută la alin.(4]).”

De asemenea, proiectul legislativ modfică procedura de cercetare disciplinară a cadrelor didactice, inclusiv a directorilor de școală, cazuri în care comisiile care vor analiza sesizarea vor fi numite de inspectoratul școlar.

La articolul 280, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Art.280

(1) Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar răspund disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin şi a fişei anuale a postului ocupat potrivit contractului individual de muncă, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului unităţii/instituţiei, conform legii.

(3) Orice persoană poate sesiza în scris cu privire la săvârşirea unei fapte ce poate constitui abatere disciplinară, prin înregistrarea sesizării, după cum urmează:

  1. a) la secretariatul unităţii/instituţiei de învăţământ pentru faptele săvârşite de personalul angajat în legătură cu atribuţiile din fişa postului;
  2. b) la secretariatul inspectoratului şcolar pentru fapte săvârşite de personalul de conducere al unităţilor/instituţiilor de învăţământ şi de personalul de îndrumare şi control şi de execuţie al inspectoratului şcolar, precum şi pentru fapte săvârşite de membrii comisiilor/consiliilor sau responsabililor numiţi de inspectoratul şcolar;
  3. c) la registratura Ministerului Educaţiei Naţionale pentru fapte săvârşite de personalul de conducere din inspectoratele şcolare şi personalul de îndrumare, de control şi de execuţie din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.

La articolul 280, după alineatul (3) se introduce un alineat nou, alin.(31), cu următorul cuprins:

„(31) Instituţia abilitată să soluţioneze sesizarea va face o cercetare prealabilă, al cărei rezultat se va discuta/analiza în consiliul de administraţie al instituţiei în cauză, care va decide, dacă este cazul, începerea cercetării efective pentru abaterile prezumate săvârşite, aprobând în aceeaşi şedinţă de lucru comisia care va efectua această cercetare.”

Cadrele didactice pentru care se stabilește o sancțiune disciplinară vor avea dreptul de a o contesta, în termen de 15 zile, la colegiul de disciplină de pe lângă inspectoratul școlar.

 

 

 

sursa: www.legestart.ro

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.