În Monitorul Oficial, Partea I nr. 474 din 24.06.2016, s-a publicat procedura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – ANAF, de reducere a normei de venit, în cazul activităţilor agricole din 21.06.2016, procedură valabilă din 24 iunie 2016.

Veniturile din activități agricole cuprind veniturile obținute individual sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică, din:

  1. a) cultivarea produselor agricole vegetale;
  2. b) exploatarea plantațiilor viticole, pomicole, arbuștilor fructiferi și altele asemenea;
  3. c) creșterea și exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

Astfel, persoanele fizice care desfăşoară activităţi agricole, individual sau într-o formă de asociere, beneficiază de reducerea normei de venit, proporţional cu pierderea înregistrată, în cadrul anului fiscal curent, ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale, precum îngheţul, grindina, poleiul, ploaia abundentă, seceta şi inundaţiile, precum şi a epizootiilor, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

  • venitul net se stabileşte pe bază de norme de venit;
  • pierderea afectează peste 30% din suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale sau din animalele deţinute, pe fiecare categorie de produse vegetale sau categorie de animale, prevăzută la art. 105 (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale;
  • persoana fizică/asocierea fără personalitate juridică a depus formularul 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit”. În declaraţie, contribuabilii înscriu suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale şi efectivele de animale, fără a se lua în considerare pierderea înregistrată, ca urmare a evenimentelor prevăzute la art. 106 (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare şi anume „În anul fiscal curent, pentru veniturile realizate de persoanele fizice individual sau într-o formă de asociere, în cazul în care s-au înregistrat pierderi ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile ce pot fi asimilate dezastrelor naturale ca îngheț, grindină, polei, ploaie abundentă, secetă și inundații, precum și a epizootiilor ce afectează peste 30% din suprafețele destinate producției agricole vegetale/animalele deținute, norma de venit se reduce proporțional cu pierderea respectivă”.

 

Constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor se fac, la cererea persoanelor fizice/asocierilor fără personalitate juridică, de o comisie numită prin ordin al prefectului judeţului.  Constatarea pagubelor prevăzute mai sus și evaluarea pierderilor se fac la cererea persoanelor fizice/asocierilor fără personalitate juridică, care desfășoară activități agricole pentru care venitul anual se stabilește pe bază de norme de venit, de o comisie numită prin ordin al prefectului județului, la propunerea directorului executiv al direcției agricole județene, comisie formată pe plan local dintr-un reprezentant al primăriei, un specialist de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, un delegat din partea Administrației Naționale de Meteorologie, un specialist al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și un reprezentant al direcției generale regionale a finanțelor publice teritoriale din cadrul A.N.A.F.

Formularul „Cerere pentru constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor produse de calamităţile naturale în cazul culturilor agricole/efectivelor de animale”, se depune de persoana fizică/asocierea fără personalitate juridică la unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia s-a întâmplat evenimentul, în cel mai scurt timp de la data producerii acestuia, în cazul distrugerii ori vătămării culturilor agricole, plantaţiilor ori a rodului viilor, plantaţiilor pomicole, de hamei şi de arbuşti fructiferi, pieirii animalelor, păsărilor şi familiilor de albine. În cazul pagubelor care privesc efective de animale, păsări sau familii de albine, la cerere se anexează şi certificatul sanitar-veterinar eliberat de medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în care se precizează că pieirea s-a datorat efectelor produse de evenimentele meteorologice. Cererea se depune pentru toate suprafeţele afectate şi animalele pierite, deţinute pe raza unei unităţi administrativ- teritoriale.

După constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor, comisia constituită  întocmeşte formularul „Proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor”. Procesul-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor se întocmeşte în 3 exemplare, din care două exemplare se comunică persoanei fizice/asocierii fără personalitate juridică. Pentru a solicita reducerea venitului anual, persoana fizică/asocierea fără personalitate juridică depune la organul fiscal central competent, potrivit legii, formularul „Cerere privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit”. Cererea privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit, se depune pe perioada de prescripţie a dreptului de stabilire a impozitului pe veniturile agricole, aferent anului pentru care s-au înregistrat pierderile. La cerere se anexează procesul-verbal/procesele-verbale de constatare şi evaluare a pagubelor, din care rezultă pierderea înregistrată, pe categorii de produse vegetale/categorii de animale şi pe localităţi.

În situaţia în care activitatea agricolă se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, cererea privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit, însoţită de documentele justificative, se depune la organul fiscal central la care asocierea este înregistrată în evidenţa fiscală. În termen de 5 zile de la primire, organul fiscal transmite procesul-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, precum şi informaţiile necesare reducerii venitului anual organului fiscal central competent în administrarea asociaţilor, persoane fizice, potrivit legii.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.