În Monitorul Oficial, Partea I nr. 378 din 17.05.2016, s-a publicat Ordinul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, nr. 455/2016 privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, finanţat de la bugetul de stat.

Ordinul reglementează o schemă de ajutor de minimis denumită „Participarea operatorilor economici la târguri şi expoziţii internaţionale organizate în străinătate”. Scopul schemei de ajutor de minimis este de a susţine operatorii economici în promovarea exporturilor, prin acordarea de ajutoare de minimis pentru acoperirea costurilor de participare la târguri comerciale iar obiectivul principal este de a promova la export produsele/serviciile realizate în România, ținându-se cont de faptul că participarea operatorilor economici la târguri şi expoziţii internaţionale se realizează pe pieţe de interes, prin organizarea de pavilioane naţionale, standuri specializate pe produse sau mini-expoziţii, pe bază de programe anuale elaborate de Ministerul Economiei.

Pot beneficia de măsurile de ajutor de minimis prevăzute în schemă operatorii economici care îndeplinesc, cumulativ, printre altele, următoarele condiţii de eligibilitate:

 • sunt înregistraţi conform Legii societăţilor nr. 31/1990 şi Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, şi îşi desfăşoară activitatea în România;

 • au în obiectul de activitate operaţiuni de export şi nomenclatorul de export corespunde cu profilul târgului la care se solicită participarea;

 • produsele sunt de concepţie şi/sau marcă proprie, de calitate şi cu valoare adăugată ridicată;

 • nu beneficiază pentru târgul sau expoziţia internaţională organizată în străinătate, la care aplică, de finanţare de la alţi furnizori de minimis pentru acoperirea aceloraşi categorii de cheltuieli eligibile;

 • nu sunt firme împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată;

 • nu înregistrează debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale, la data depunerii cererii de înscriere – declaraţiei pe propria răspundere pentru participare la târguri şi expoziţii internaţionale organizate în străinătate;

 • nu se află în procedura de executare silită, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, insolvenţă colectivă şi nu îndeplinesc criteriile prevăzute de lege pentru a fi supuse unei proceduri de insolvenţă colectivă la cererea creditorilor lor;

 • pot face dovada că au depus garanţia de participare în valoare de 2.000 lei;

 • nu folosesc ajutorul pentru achiziţionarea de vehicule de transport rutier de mărfuri.

Ajutoarele acordate în cadrul schemei de minimis constau în sprijin financiar de la bugetul de stat pentru acoperirea următoarelor categorii de cheltuieli eligibile:

 • 50% din cheltuielile privind transportul extern, cazarea şi asigurarea medicală pentru câte un participant de la fiecare expozant, la nivelul baremelor stabilite pentru instituţiile publice;

 • 100% din cheltuielile pentru: transportul, asigurarea şi manipularea exponatelor, mostrelor şi materialelor publicitare, formalităţile vamale aferente acestora, depozitarea ambalajelor aferente exponatelor pe perioada desfăşurării acţiunii promoţionale, elaborarea proiectului de execuţie a standului, închirierea, construirea şi/sau amenajarea spaţiului expoziţional, transportul materialelor aferente, cheltuielile generale legate de funcţionarea pavilionului naţional în perioada de desfăşurare a manifestărilor expoziţionale, cheltuielile de reprezentare şi de protocol, cheltuielile de transport, cazare, diurna şi cu asigurarea medicală pentru persoanele care organizează şi coordonează acţiunile din cadrul Ministerului Economiei, inclusiv pentru un reprezentant din partea federaţiei, patronatului de ramură sau asociaţiei profesionale care contribuie la realizarea acţiunii respective, a căror perioadă de deplasare va fi stabilită prin documentaţia de atribuire a contractului de prestări servicii privind realizarea acţiunii, cheltuielile pentru materialele publicitare, de prezentare şi promovare cu caracter economic general şi pentru mediatizarea prezenţei româneşti la manifestările expoziţionale, cheltuielile aferente comisionului prevăzut în contractul încheiat cu societatea organizatoare a manifestărilor expoziţionale internaţionale, precum şi alte cheltuieli care se justifică a fi alocate pentru realizarea manifestărilor expoziţionale internaţionale, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

Valoarea totală a ajutoarelor care vor fi acordate în cadrul schemei, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de maximum 113,27 milioane lei, defalcată astfel: în anul 2016 – maximum 36,47 milioane lei; în anul 2017 – maximum 37,8 milioane lei; în anul 2018 – maximum 39 milioane lei. Numărul maxim al operatorilor economici care beneficiază de sprijin prin prezenta schemă este de 3.000. Prezenta schemă se aplică de la data intrării sale în vigoare până la 31 decembrie 2018.

Ordinul mai instituie schema de ajutor de minimis: „Organizarea de misiuni economice în străinătate”, cu scopul de a susţine operatorii economici în procesul de promovare a exporturilor, prin acordarea de ajutoare de minimis pentru acoperirea costurilor de participare la misiuni economice în străinătate.

Ajutoarele acordate în cadrul acestei scheme de minimis constau în acordarea de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru acoperirea următoarelor categorii de cheltuieli eligibile:

 • 50% din cheltuielile privind transportul extern, cazarea şi asigurarea medicală pentru câte un participant de la fiecare expozant, la nivelul baremelor stabilite pentru instituţiile publice;

 • 100% din cheltuielile privind transportul în interiorul ţării de destinaţie, pentru persoanele care participă la acţiunile respective, cheltuielile de deplasare pentru persoanele care organizează şi coordonează acţiunile, inclusiv a unui reprezentant din partea federaţiei, patronatului de ramură sau asociaţiei profesionale care contribuie la realizarea acţiunii respective, cheltuielile pentru închirierea spaţiilor aferente întâlnirilor de afaceri şi a dotărilor necesare desfăşurării acestora, cum sunt TV, video, retroproiector, computer şi altele asemenea, cheltuielile de reprezentare şi protocol, cheltuielile pentru elaborarea, transportul şi asigurarea materialelor de promovare şi de prezentare, cum sunt cataloage, pliante, ecusoane şi altele asemenea, cheltuielile pentru transportul şi asigurarea mostrelor, cheltuielile pentru formalităţile vamale aferente materialelor de promovare şi de prezentare, precum şi mostrelor, cheltuielile pentru mediatizarea acţiunii pe plan local, cheltuielile aferente comisionului prevăzut în contractul încheiat cu societatea organizatoare a misiunii economice, precum şi alte cheltuieli care se justifică a fi alocate pentru realizarea acţiunilor respective, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

Numărul maxim al operatorilor economici care beneficiază de sprijin prin prezenta schemă este de 1.200 iar valoarea totală a ajutoarelor care vor fi acordate în cadrul schemei, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de maximum 4,2 milioane lei, defalcată astfel: în anul 2016 – maximum 1,4 milioane lei; în anul 2017 – maximum 1,4 milioane lei; în anul 2018 – maximum 1,4 milioane lei.

De asemenea, ordinul mai instituie schema de ajutor de minimis: „Realizarea de studii de piaţă şi pe produse”, cu scopul de a susţine operatorii economici în procesul de promovare a exporturilor prin acordarea de ajutoare de minimis pentru acoperirea costurilor aferente realizării studiilor de piaţă şi pe produse. Decontarea cheltuielilor pentru realizarea de studii de piaţă şi pe produse se face conform prevederilor art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 296/2007, privind aprobarea Mecanismelor de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat pentru aplicarea Programului de promovare a exportului. Valoarea totală a ajutoarelor care vor fi acordate în cadrul acestei scheme pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de maximum 800 mii lei, defalcată astfel: în anul 2016 – maximum 200 mii lei; în anul 2017 – maximum 300 mii lei; în anul 2018 – maximum 300 mii lei.

Comentarii Facebook

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.