Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava organizează un nou concurs de ocupare a 34 de posturi de asistenți medicali, infirmiere, îngrijitoare și operator registrator medical. Este vorba despre 24 posturi de asistenți medicali, trei posturi de infirmiere, cinci posturi de îngrijitoare și două posturi pentru operator registrator medical de urgență.

Potrivit reprezentanților unității spitalicești, cei care se înscriu la concurs trebuie să fi lucrat minim șase luni înainte, iar dosarele de înscriere trebuie transmise doar pe adresa de e-mail a Spitalului Județean Suceava până pe data de 22 iunie. 

Cei interesați trebuie să știe că dosarul trebuie să cuprindă cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică, carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie, cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează, adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate și curriculum vitae.

Foarte important este și ca adeverința care atestă starea de sănătate să conțină, în clar, numărul, data și numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Taxa de participare este în valoare de 50 de lei.

Potrivit organizatorilor, concursul va consta în trei probe, respectiv: selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă, care se va desfășura pe data de 30 iunie și interviul. Acesta din urmă se va susține pe data de 5 iulie, începând cu orele 9.00, la sediul Spitalului Județean Suceava.

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.