Astăzi, 03.12.2020, ora 13.00, a avut loc, în sistem videoconferință, o ședință de lucru, sub coordonarea ministrului Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela, cu participarea secretarilor de stat M.A.I. Gheorghe Sorescu și chestor șef de poliție Bogdan Despescu, având ca subiect organizarea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020.

La nivel local au participat prefectul și subprefectul județului Suceava precum și șefii structurilor județene din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, respectiv: Inspectoratul Județean de Poliție Suceava, Inspectoratul Județean de Jandarmi Suceava, Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Suceava, Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava și Serviciul de Telecomunicații Speciale Suceava.

Astfel, Prefectura Suceava a transmis o serie de informații privind exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020.

Exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

Alegerile parlamentare în România se desfăşoară cu respectarea caracterului universal, egal, direct, secret şi liber exprimat al votului, în condiţiile legii. Cetăţenii români au dreptul de vot şi de a fi aleşi, indiferent de rasă, sex, naţionalitate, origine etnică, limbă vorbită, religie, opinie politică, avere sau origine socială, conform Constituţiei şi legislaţiei în vigoare. Cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate îşi exercită dreptul de vot în condiţiile Legii nr. 208/2015.

Cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în România care în ziua votării se află în ţară îşi pot exercita dreptul de vot la secţiile de votare organizate în România în baza unuia dintre următoarele acte de identitate, valabile în ziua votării:

a) cartea de identitate;

b) cartea electronică de identitate;

 1. cartea de identitate provizorie;

  1. buletinul de identitate;

  2. paşaportul diplomatic;

  3. paşaportul diplomatic electronic;

  4. paşaportul de serviciu;

  5. paşaportul de serviciu electronic;

  6. carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor din şcolile militare.

Cetăţenii romani cu domiciliul în România, dar care au fost înscrişi în Registrul electoral cu adresa de reşedinţă în străinătate, îşi pot exercita dreptul de vot la secţiile de votare organizate în străinătate în baza unuia dintre următoarele acte de identitate, valabile în ziua votării, însoţite de un document oficial emis de statul străin privind stabilirea reşedinţei:

a) cartea de identitate;

b) cartea electronică de identitate;

c) cartea de identitate provizorie;

d) buletinul de identitate;

e) paşaportul diplomatic;

f) paşaportul diplomatic electronic;

g) paşaportul de serviciu;

h) paşaportul de serviciu electronic;

i) paşaportul simplu;

j) paşaportul simplu electronic;

k) paşaportul simplu temporar.

Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate îşi pot exercita dreptul de vot la secţiile de votare organizate în străinătate, în baza unuia dintre următoarele acte de identitate, valabile în ziua votării:

a) paşaportul simplu, cu menţionarea ţării de domiciliu;

b) paşaportul simplu temporar, cu menţionarea ţării de domiciliu;

c) paşaportul simplu electronic, cu menţionarea ţării de domiciliu.

Alegătorii care deţin un act de identitate dintre cele enumerate anterior, al cărui termen de valabilitate ar fi expirat în perioada 1 martie – 6 decembrie 2020, îşi pot exercita dreptul de vot la alegerile pentru Senat ţi Camera Deputaţilor din data de 6 decembrie 2020 în baza acestuia.

MĂSURI DE SĂNĂTATE

     1. purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către candidaţii şi echipele de campanie în timpul evenimentelor/întrunirilor/acţiunilor aferente campaniei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020;

     2. purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către participanţii la procesul electoral, pe toată perioada în care se află în sediul secţiei de votare şi în localul de vot;

     3. asigurarea distanţării fizice de minimum 1 metru între participanţii la procesul electoral;

     4. dezinfecţia periodică şi după fiecare contact direct cu alte persoane a mâinilor participanţilor la procesul electoral;

     5. dezinfecţia sediilor secţiilor de votare, în conformitate cu dispoziţiile art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 754/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare;

     6. afişarea prin grija primarilor în locuri vizibile a regulilor de protecţie individuală, de distanţare fizică, de igienă şi de acces în sediul secţiei de votare şt în localul de vot;

     7. stabilirea, pe cât posibil, prin grija primarilor a unor circuite separate de intrare şi de ieşire în sediul secţiei de votare şi în localul de vot, precum şi marcarea corespunzătoare a acestora cu indicatoare;

     8. marcarea prin grija primarilor a locurilor de staţionare în sediul secţiei de votare şi în afara acestuia, astfel încât să se asigure menţinerea distanţei fizice de minimum 1 metru între participanţii la procesul electoral;

     9. amplasarea prin grija primarilor, în sediul secţiei de votare şi în localul de vot, a flacoanelor cu soluţie dezinfectantă, pe bază de alcool, pentru mâini, marcate corespunzător, precum şi a recipientelor unde se vor arunca măştile şi mănuşile folosite;

     10. asigurarea prin grija primarilor a personalului tehnic care va măsura temperatura participanţilor la procesul electoral, la intrarea în sediul secţiei de votare şi care va îndruma alegătorii către localul de vot, respectiv către ieşirea din sediul secţiei de votare, astfel încât aceştia să petreacă un timp cât mai scurt în interiorul acestuia;

     11. asigurarea prin grija primarilor a termometrelor noncontact şi de către M.A.I., a materialelor de protecţie sanitară, precum şi a materialelor dezinfectante pentru secţiile de votare, potrivit reglementărilor în vigoare;

     12. preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sau locţiitorul acestuia, după caz, se va asigura că numărul total al persoanelor care sunt prezente în acelaşi timp în localul de vot, exceptând alegătorii, nu va fi mai mare de 15;

     13. accesul în localul de vot se va face eşalonat, astfel încât în sala unde se votează să nu fie prezenţi, în acelaşi timp, mai mult de 5 alegători şi să se respecte distanţarea de minimum 1 metru între persoane; alegătorii sunt obligaţi să îşi dezinfecteze mâinile la intrarea în sediul secţiei de votare şi localul de vot şi la ieşirea din acestea;

     14. membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare, operatorii de calculator şi persoanele acreditate vor purta mască şi mănuşi pe tot parcursul numărării voturilor şi vor menţine o distanţă de minimum 1 metru faţă de celelalte persoane;

     15. numărul total al persoanelor care sunt prezente în acelaşi timp în localul de vot, pe durata numărării voturilor, nu poate fi mai mare de 20.

Prin Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 2009/166/2020 au fost stabilite măsuri şi acţiuni de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfăşurarea în siguranţă a procesului electoral din ţară la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, vizând:

 • reguli de bază pentru prevenirea contaminării şi limitarea riscului de îmbolnăvire;

 • măsuri şi acţiuni organizatorice pentru sediul secţiei de votare şi localul de vot;

 • măsuri şi acţiuni organizatorice pentru membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare, operatorii de calculator, persoanele acreditate, candidaţii, delegaţii acreditaţi, personalul de pază, personalul tehnic al birourilor electorale ale secţiilor de votare, informaticieni, personalul centrelor operative de intervenţie pentru remedierea disfuncţionalităţilor SIMPV, membrii biroului electoral de circumscripţie ierarhic superior;

 • accesul şi fluxul alegătorilor în secţia de votare;

 • accesul şi fluxul alegătorilor în localul de vot;

 • măsuri de protecţie la utilizarea urnei speciale;

 • măsuri de protecţie la numărarea voturilor.

Pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătăţii persoanelor și evitarea infectării cu SARS-CoV-2 a participanţilor la procesul electoral din străinătate, măsurile de sănătate publică se desfăşoară în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor externe, cu avizul Autorităţii Electorale Permanente.

Respectarea aplicării acestor măsuri se urmăreşte de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Afacerilor Interne.

Au dreptul de vot cetăţenii români care au împlinit vârsta de 18 ani, până în ziua de 6 decembrie 2020 inclusiv.

Nu au drept de vot debilii sau alienaţii mintal, puşi sub interdicţie, precum şi persoanele cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă.

Fiecare alegător are dreptul la un singur vot pentru alegerea Senatului şi la un singur vot pentru alegerea Camerei Deputaţilor.

Accesul alegătorilor în sala de votare are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor. Fiecare alegător prezintă actul de identitate şi, după caz, documentul care dovedeşte reşedinţa operatorului de calculator al biroului electoral al secţiei de votare, care înscrie codul numeric personal al alegătorului în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal.

Alegătorul va fi instruit să poziţioneze actul de identitate sau documentul de identitate în suportul terminalului informatic astfel încât datele sale de identificare să poată fi preluate în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal – SIMPV; dacă acest lucru nu este posibil, operatorul de calculator va realiza această procedură după care îşi va dezinfecta mâinile prin aplicarea unei soluţii dezinfectante pe bază de alcool sau va schimba mănuşile.

În vederea identificării de către operatorul de calculator şi de către membrii biroului electoral al secţiei de votare, alegătorul va fi instruit să îşi îndepărteze pentru scurt timp masca spre a fi identificat, la o distanţă de minimum 1,5 m faţă de operatorul de calculator şi membrii biroului electoral al secţiei de votare; după identificare, alegătorul îşi va repoziţiona masca acoperind nasul şi gura.

Alegătorul se va îndrepta către biroul sau banca la care se află membrul biroului electoral al secţiei de votare care îi va prelua semnătura în lista electorală şi va poziţiona actul de identitate sau documentul de identitate, după caz, pe biroul sau banca respectivă astfel încât atingerea acestuia de către membrii biroului electoral al secţiei de votare să nu fie necesară.

Se va evita contactul fizic cu membrii biroului electoral al secţiei de votare în timp ce alegătorul semnează în lista electorală, la preluarea buletinelor de vot şi a ştampilei cu menţiunea „VOTAT”. Pe cât posibil, buletinele de vot, ştampila cu menţiunea „VOTAT” şi pixurile ce vor fi utilizate de către alegători pentru semnare vor fi dispuse astfel încât alegătorul să le poată prelua singur, fără a avea contact direct cu membrii biroului electoral al secţiei de votare, sub supravegherea şi la indicaţia acestora.

La alegerile pentru Senat și Camera Deputaţilor din anul 2020:

 • la stabilirea numărului total al ştampilelor cu menţiunea „VOTAT” pentru secţiile de votare din ţară se va lua în calcul un număr de 5 ştampile cu menţiunea „VOTAT” pentru fiecare secţie de votare.

 • fiecare secţie de votare din ţară trebuie să dispună, de regulă, de 5 ştampile cu menţiunea „VOTAT”, cu luarea în considerare a numărului cabinelor de vot, precum și a numărului efectiv al membrilor biroului electoral al secţiei de votare”.

Procedura privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal este stabilită prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente (H.A.E.P. nr. 36/2019).

Prezenţa oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care votează, este interzisă!

Alegătorul care, din motive temeinice, constatate de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, nu poate să voteze singur are dreptul să cheme în cabina de votare un însoţitor ales de el, pentru a-l ajuta. Acesta nu poate fi din rândul observatorilor sau membrilor biroului electoral al secţiei de votare.

După exercitarea dreptului de vot, alegătorul îşi va aplica singur, la indicația și sub supravegherea membrilor biroului electoral al secţiei de votare, timbrul autocolant ori ştampila cu menţiunea „VOTAT”, după caz, pe actul de identitate sau documentul de identitate.

Pentru cetăţenii cu drept de vot din circumscripţia electorală respectivă care nu se pot deplasa la sediul secţiei de votare din cauză de boală sau invaliditate, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, însoţită de copii ale actelor din care rezultă starea de sănătate ori de invaliditate, înregistrată la cea mai apropiată secţie de votare de locul în care se află în ziua votării, ca o echipă formată din cel puţin 2 membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială şi cu materialul necesar votării – ştampilă cu menţiunea “VOTAT” şi buletine de vot – la locul unde se află alegătorul, pentru a se efectua votarea.

În raza unei secţii de votare se utilizează o singură urnă specială. Urna specială poate fii transportată numai de membrii biroului electoral al secţiei de votare, sub paza personalului; structurilor Ministerului Afacerilor Interne.

În cazul cetăţenilor care nu se pot deplasa la sediul secţiei de votare, cererile scrise se pot transmite prin intermediul altor persoane sau prin intermediul personalului de specialitate din unităţile medicale unde se află internaţi, după caz.

Pentru persoanele reţinute, deţinute în baza unui mandat de arestare preventivă ori asupra cărora s-a dispus măsura preventivă a arestului la domiciliu sau persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate, dar care nu şi-au pierdut drepturile electorale se aplică în mod corespunzător dispoziţiile privind urna specială, în măsura în care se solicită această modalitate de vot. Procedura de exercitare a dreptului de vot de către această categorie de alegători este stabilită prin decizie a Biroului Electoral Central.

În cazul utilizării urnei speciale, dreptul de vot se exercită numai de persoanele care domiciliază pe raza teritorială a circumscripţiei electorale din ţară.

În ziua votării, echipa care transportă urna specială se va deplasa mai întâi la adresele solicitanţilor din alte cauze decât COVID-19, la unităţile sanitare non-COVID, la unităţile medico-sociale, azile de bătrâni, penitenciare şi centre de reţinere şi arestare preventivă. Echipa care transportă urna specială se va deplasa la unităţile sanitare COVID-19 şi la adresele persoanelor izolate şi carantinate numai după ce a asigurat exercitarea dreptului de vot de către categoriile de alegători prevăzute anterior.

Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi personalul de pază care însoţesc urna specială trebuie să poarte mască şi mănuşi ce trebuie schimbate sau dezinfectate cu o soluţie dezinfectantă pe bază de alcool la părăsirea fiecărei incinte.

Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi personalul de pază care însoţesc urna specială nu vor intra în locuinţa în care se află alegătorul şi vor realiza toate formalităţile la intrarea în aceasta, asigurând o distanţă de minimum 1 metru faţă de alegător.

Alegătorul care votează prin intermediul urnei speciale şi celelalte persoane prezente în incintă vor purta obligatoriu mască. Alegătorul îşi va dezinfecta mâinile înainte de preluarea buletinelor de vot şi a ştampilei cu menţiunea „VOTAT”, îşi va înlătura pentru scurt timp masca spre a fi identificat şi îşi va repoziţiona masca acoperind nasul şi gura. Alegătorul va semna în lista electorală utilizând ori de câte ori este posibil pixul personal. Ştampila cu menţiunea „VOTAT” şi, dacă este cazul, pixul utilizat de alegător se dezinfectează după votare de către unul dintre membrii echipei care transportă urna specială prin pulverizare/ştergere cu soluţie dezinfectantă sau prin ştergere cu şerveţele/lavete impregnate cu dezinfectant pe bază de alcool;

În cazul persoanelor internate în unităţi sanitare votul cu urna specială va fi asigurat cu implementarea măsurilor specifice; echipamentul de protecţie pentru membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi personalul de pază care însoţesc urna specială va fi asigurat de către unitatea sanitară, în conformitate cu nivelul de echipare corespunzător secţiei respective. Toate materialele de protecţie utilizate vor fi introduse într-un sac dedicat.

Procesul-verbal de constatare a identităţii unei persoane care se prezintă la vot, întocmit de către preşedintele electoral al secţiei de votare din tară, va fi predat personalului care asigură paza secţiei de votare şi care va anunţa incidentul pe cale ierarhică.

Procesul-verbal de constatare a identităţii unei persoane care se prezintă la vot, întocmit de către preşedintele electoral al secţiei de votare din străinătate, va fi transmis prin mijloace electronice, persoanelor desemnate in acest sens din cadrul I.G.P.R.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.