Agenția pentru Protecția Mediului Suceava informează cetățenii, autoritățile administrației publice locale și județene, că a fost modificată și completată Legea Nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în vederea luării la cunoștință și punerii în aplicare.

Legea  Nr. 193/2019 pentru modificarea şi completarea Legii Nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii a fost publicată în Monitorul Oficial la nr. 873 din 30 octombrie 2019.

Modificările și completările referitoare la mediu sunt:

 

La  articolul 5:

(2^2) Emiterea actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului nu este necesară pentru următoarele categorii de lucrări:

  1. a) construirea de locuinţe unifamiliale;
  2. b) construirea de anexe gospodăreşti, cu excepţia celor utilizate pentru creşterea animalelor;
  3. c) consolidări ale imobilelor existente;
  4. d) construirea de împrejmuiri;
  5. e) dezmembrări, comasări de terenuri.

 

La  articolul 7, alineatul (16) se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„(16)  Cu respectarea legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, în cazul construcţiilor sau imobilelor care prezintă pericol public, constatat prin raport de expertiză tehnică sau notă tehnică justificativă, autorizaţia de construire pentru executarea lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă, care constau, în principal, în sprijiniri ale elementelor structurale/nestructurale avariate,  demolări parţiale şi consolidări la structura de rezistenţă, obligatorii în cazuri de avarii, accidente tehnice, calamităţi ori alte evenimente cu caracter excepţional, se emite imediat de către autoritatea administraţiei publice competente potrivit prezentei legi, urmând ca documentaţiile tehnico-economice corespunzătoare fiecărei faze de proiectare – studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare, P.A.C., P.A.D., P.O.E., proiect tehnic – P.T., detalii de execuţie – D.E. – să fie elaborate până la încheierea executării lucrărilor, cu respectarea avizelor şi acordurilor, precum şi, după caz, a actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.”

 

Art. 11, aliniatul (7)  Se pot executa fără autorizaţie de construire:

 

  1. c) lucrările geofizice de cercetare şi prospecţiune a potenţialului petroligen, cu respectarea legislaţiei privind protecţia mediului: prospecţiuni seismice, vibrare controlată, prospecţiuni gravimetrice, prospecţiuni magnetometrice, prospecţiuni geoelectrice, prospecţiuni radiometrice, teledetecţie, în condiţiile în care acestea nu presupun foraje sau lucrări de natura lucrărilor de construcţii.”

 

Autoritățile publice locale/județene care emit certificate de urbanism au obligația să respecte prevederile noului act normativ.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.