Pentru luna iulie CAS Suceava a încheiat acte adiționale la contractele de furnizare de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale cu furnizorii care se aflau în contract cu CAS.

În conformitate cu HG nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale și a Contractului cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările și completările ulterioare şi Ordinul MS/CNAS nr. 763/377/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a HG nr. 161/2016, CAS Suceava va desfăşura în luna iulie procesul de contractare a serviciilor medico-farmaceutice pe toate domeniile de asistenţă medicală.

Pentru luna iulie CAS Suceava a încheiat acte adiționale la contractele de furnizare de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale cu furnizorii care se aflau în contract cu CAS. Activitatea desfășurată de furnizorii de servicii medico-farmaceutice în luna iulie este reglementată de noua legislație, menționată anterior, care intră în vigoare de la data de 1 iulie 2016.

În vederea încheierii contractelor pentru anul 2016, furnizorii trebuie să depună la CAS Suceava, în perioada 4 – 8 iulie, cererile, însoţite de documentele necesare.

Calendarul de contractare și listele cu documentele pentru fiecare tip de asistenţă medico-farmaceutică sunt afişate la sediul CAS şi pe pagina de web a CAS Suceava: www.cassv.ro.

Documentele necesare încheierii contractelor, depuse în copie, sunt certificate pentru conformitate prin sintagma „conform cu originalul” şi prin semnătura reprezentantului legal, pe fiecare pagină. Aceste documente se transmit şi în format electronic asumate prin semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea şi exactitatea documentelor necesare încheierii contractelor. Documentele solicitate în procesul de contractare sau în procesul de evaluare a furnizorului existente la nivelul casei de asigurări de sănătate nu vor mai fi depuse/transmise la încheierea contractelor, cu excepţia documentelor modificate sau cu perioadă de valabilitate expirată.

În luna iulie CAS Suceava va organiza întâlniri de lucru cu reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Suceava, Colegiului Judeţean al Medicilor, Asociaţia Medicilor de Familie, Colegiul Judeţean al Farmaciştilor şi conducerile spitalelor din judeţ în vederea finalizării procesului de contractare.

 

Buget 2016

Buget total servicii medicale, dispozitive medicale și medicamente – 398.009.310 lei, mai mare cu 18,88% față de bugetul alocat la contractare pentru anul 2015

  • Medicamentele cu si fara contributie persoanala – 85.767.620 lei;
  • Dispozitive medicale – 3.887.000 lei;
  • Medicina de familie – 36.148.000 lei;
  • Medici specialisti din ambulatoriul de specialitate – 19.956.000 lei;
  • Medici stomatologi – 1.334.000 lei;
  • Asistenta medicala paraclinica (laboratoare, radiologie, CT si RMN) – 8.232.330 lei;
  • Servicii medicale de recuperare – 2.018.000 lei;
  • Spitale – 157.096.000 lei.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.